Technieken akkerbouw (2006-2007)

Aardappelbewaarplaatsen: optimale bewaarcondities, constructie bewaarplaats, verluchtingssystemen en automatisatie, mechanische koeling Opslag en bewaring van granen

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen: - het proces van de aardappelbewaring uitleggen - de eisen betreffende de constructie van een aardappelbewaarplaats opsommen - de verluchtingssystemen beschrijven a.d.h.v. een tekening - de automatisatie en de klimaatregeling beschrijven - de vereisten om graan te stockeren opsommen - de verschillende aspecten van de graanopslag opsommen en omschrijven - de nodige uitrustingen voor het bewaren van graan opsommen en de capaciteit berekenen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

psychometrie (mollierdiagram voor vocht in lucht)

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03292181
Code:
03292181
Vakcoördinator:
Bert Weckx
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands