Terreinen sociaal werk 2 (2006-2007)

"Terreinen Sociaal werk" is een eerste globale kennismaking met het werkveld van de maatschappelijk assistent, meer bepaald met de 4 werkterreinen in het Sociaal werk: maatschappelijk werk, personeelswerk, sociaal-cultureel werk en maatschappelijke advisering. De cursussen Terreinen Sociaal Werk geven de basisbegrippen en werkwijzen aan die in de vier werkterreinen gehanteerd worden. In dit O.A. gaat de aandacht naar een grondige verkenning van de eigenheid van elk werkterrein. Studenten bezoeken typeorganisaties in het werkveld en bekwamen zich verder in het kritisch analyseren en bespreken van de werking van deze organisaties.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C05 De MA handelt vanuit een kritische reflectie op de wisselwerking tussen het eigen werk, het werkveld en het breder maatschappelijk kader.
 • C08 De MA draagt bij aan de identiteit en de ontwikkeling van het beroep en aan de ‘neergeslagen praktijktheorie’ in het werkveld.
Toelichting:
C5.1.1 De student is zich bewust van de maatschappelijke betekenis van het handelen en het werk van maatschappelijk assistenten. C5.2.1 De student verwerft bronnen en zoekstrategieën om aansluiting te vinden bij het netwerk van sociale voorzieningen C5.2.2 De student ziet verbanden tussen organisaties en werkvormen in het netwerk van sociale voorzieningen C5.2.3 De student kan beschrijven op welke manier het netwerk van sociale voorzieningen kan ingezet worden in het belang van cliënten of doelgroepen C8.1.1 De student kan de specifieke inbreng en de meerwaarde van de Maatschappelijk Asistent in de samenwerking met mensen uit andere disciplines en ten overstaan van cliënten helder beschrijven

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW
 • Andere: bezoeken

B. Verplichte leermiddelen

- Boven Els, 2006, Terreinen Sociaal Werk: maatschappelijk advisering, niet gepubliceerde cursus, KH Kempen, Geel. - Wouters Wim, 2006, Terreinen Sociaal Werk: maatschappelijk werk, niet gepubliceerde cursus, KH Kempen, Geel. - Van Leemput Josee, 2006, Terreinen Sociaal Werk: personeelswerk, niet gepubliceerde cursus, KH Kempen, Geel. - Wilms Luc, 2006, Terreinen Sociaal Werk: sociaal-cultureel werk, niet gepubliceerde cursus, KH Kempen, Geel. - Leren en werken als maatschappelijk assistent, VVSH-overleg Opleidingen Maatschappelijk assistent, Garant, 2001, Leuven. - CD-rom, Soka studenteneditie 2006-2007, Kluwer. - Casussen - Werkveldbezoeken- Internet

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • paper/werkstuk
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
04230120
Code:
04230120
Vakcoördinator:
Luc Wilms
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands