Algemene psychologie (2006-2007)

Binnen het vak psychologie leer jij algemene inzichten over het menselijk gedrag: onze waarneming, ons geheugen en ons leervermogen. Jij leert de verschillende psychologische stromingen kennen en deze visies zullen uw kijk op het menselijk gedrag verbreden. Vertrekkende vanuit iemand zijn zelfbeeld en zijn emoties bekijken wij de beleving van de revaliderende. Tenslotte krijg jij inzicht in het verwerken van een rouwproces en het verloop van een revalidatieproces.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- De student kunnen het menselijk gedrag verklaren door hun inzicht in onze waarneming, ons geheugen, ons leervermogen en onze emoties. - De student kunnen van uit de verschillende psychologische stromingen naar het menselijk gedrag kijken - De studenten kunnen het verloop van een revalidatieproces beschrijven en weten hoe een ziekte, een handicap en een rouwproces verwerkt en beleefd kunnen worden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • handboek
  • cursus
  • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Liesbet De Bot, 2004, Algemene psychologie, niet-gepubliceerde cursus, KHKempen. Cuyvers, G.2003 Gedrag als menselijke ervaring. Wolters

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Het examen bestaat uit gesloten vragen waarop een kort antwoord mogelijk is zoals meerkeuzevragen, waar of niet waar, wat hoort bij elkaar,... In beroepsspecifieke casussen wordt gevraagd om de aangeleerde begrippen en inzichten toe te passen.
OA:
06022060
Code:
06022060
Vakcoördinator:
Liesbet De Bot
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands