biostatistiek oef (2006-2007)

Je krijgt meetgegevens van metingen die je moet gebruiken om via statistische analyse informatie over onderzoeksvragen te bekomen. Deze analyse voer je uit met het statistisch pakket SPSS. Deze oefeningen sluiten aan bij de leerinhouden 1 tot en met 3 uit Biostatistiek Theorie. Deze oefeningen zijn eveneens voor een groot deel geïnspireerd door masterproeven van recent afgestudeerden.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:
Er wordt geoefend om de competenties te kunnen behalen die vermeld staan bij de theorie (en waarbij door oefeningen vermeld is).

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen
Toelichting:
Er wordt geoefend om de competenties te kunnen behalen die vermeld staan bij de theorie (en waarbij door oefeningen vermeld is).

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
Er wordt geoefend om de competenties te kunnen behalen die vermeld staan bij de theorie (en waarbij door oefeningen vermeld is). C4 : De studenten kunnen gegevens van metingen zodanig ordenen dat ze geschikt zijn voor een analyse met een professioneel statistisch pakket. (Hiervoor is praktisch gericht handelen vanuit wetenschappelijke kennis nodig) C4 : De studenten kunnen een professioneel statistisch pakket hanteren om data te onderzoeken, om een bijbehorend model te bestuderen en om een bijbehorende test uit te voeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Coppens, M. (2006). Biostatistiek. Onuitgegeven nota's, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement IIBT Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

Oefenmateriaal op Toledo Softwarepakket SPSS

A. Types

 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • open boek
 • aan de computer

B. Omschrijving

Theorie en oefeningen Biostatistiek wordt bevraagd in één enkel examen.
OA:
03201950
Code:
03201950
Vakcoördinator:
Marc Coppens
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands