Algemeen Boekhouden en vennootschapsboekhouden (2006-2007)

Computerpakket ExpertM Special topics: - kosten voor collectief vervoer - resultatenbestemming - belastingen - controles en betwiste aanslagen in de boekhouding - voordelen alle aard - boekhoudkundige verwerking van voorschotten bij aankoop van goederen en diensten - boeking van opleiding- en adviescheques - herwaarderingsmeerwaarden op vaste activa - financiële vast activa - financiering op lange termijn Concrete bespreking van IAS-IFRS Case study: Fabuga

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Cursus algemeen boekhouden van het 1ste en het 2de jaar

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Creatief Boekhouden, CED SAMSOM, Grondige studie van de jaarrekening, De Lembre, Wolters Plantyn Algemeen Boekhouden Nu, Walraevens en Van Liederkerke, De Bouck Grondige studie van de geconsolideerde jaarrekening naar Belgisch recht en naar IFRS, De Lembre, Wolters Plantyn

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
08272010
Code:
08272010
Vakcoördinator:
Dirk Leysen
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands