fysica (2006-2007)

-De wetten van de geometrische optica en beeldvorming -De harmonische beweging -Mechanische golven -Interferentie en buiging -Elektro-magnetische golven -De speciale relativiteitstheorie -Inleiding tot de quantumfysica -Röntgenspectra en lasers -Radioactiviteit -Project

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
-De studenten kunnen aan de hand van de verworven kennis en het gehanteerde model komen tot de opbouw van formules -De studenten kunnen de harmonische beweging en de mechanische golven uitleggen. -De studenten kunnen de intensitiet van elektromagnetische golven berekenen. -De studenten kunnen de basisideeen van aantal onderwerpen uit de moderne fysica geven. -De studenten kunnen uit de beschikbare informatie (internet, boeken, tijdschriften) een selectie maken om te komen tot een overzichtelijk geheel, -De studenten kunnen een werkje schrijven over een onderwerp uit de fysica in een voor iedereen begrijpbare taal,

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Eenvoudige integralen en afgeleiden Eenvoudige goniometrische formules Ruimtelijk voorstellingsvermogen

A. Type

  • handboek
  • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

-Serway, R.A, Jewett, J.W. (2004). Physics for Scientists and engineers with modern physics, sixth edition.USA: Brooks/Cole-Thomson Learning, [ISBN 0-534-40949-0] -

C. Aanbevolen leermiddelen

elektronische leeromgeving: toledo.khk.be 1 IW

A. Types

  • hoorcollege
  • elektronisch leerplatform
  • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • projectwerk

B. Omschrijving

De studenten kunnen een afspraak maken (via mail of na een zitting) met de docent voor bijkomende uitleg.
OA:
03200020
Code:
03200020
Vakcoördinator:
Vera Provoost
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands