Wetgeving en toxicologie (2006-2007)

De cursus wetgeving en toxicologie start met een inleiding tot de Belgische en Europese wetgeving inzake voedingsmiddelen. In hoofdstuk 1 wordt er dieper ingegaan op toevoegsels, aroma's en technische hulpstoffen (m.i.v. wetgeving), terwijl in hoofdstuk 2 verschillende contaminanten aan bod komen (m.i.v. wetgeving). Zowel in hoofdstuk 1 als hoofdstuk 2 wordt er ook nagegaan in welke mate deze stoffen een gezondheidsrisico kunnen vormen voor de consument. Vervolgens komen er nog een aantal topics m.b.t. wetgeving aan bod (reclame, etikettering, claims, bijzondere voedingsmiddelen, ...) waarbij het de bedoeling is de student inzicht te geven in de structuur en werking van de wetgeving en hem/haar enkele basisbegrippen mee te geven. Via oefeningen leert de student wetteksten opzoeken, de wetgeving te interpreteren, analyseren en synthetiseren.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 De voedings- en dieetkundige is in staat om in alle fasen van toegepast wetenschappelijk onderzoek in verband met voeding mee te werken.
 • C05 De voedings- en dieetkundige analyseert voedingsmiddelen om de hygiëne en samenstelling te evalueren.
 • C07 De voedings- en dieetkundige draagt mee verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en het beheer van de voedselverstrekking.
 • C08 De voedings- en dieetkundige past wetenschappelijke inzichten toe bij het oplossen van voedings-en dieetproblemen.
Toelichting:
-De studenten kennen de belangrijkste contaminanten en additieven. - De studenten hebben inzicht in de structuur en de werking van de wetgeving inzake voedingsmiddelen en voedselveiligheid, ze zijn in staat wetteksten op te zoeken , wetgeving te interpreteren, te analyseren en te synthetiseren. - De studenten zijn in staat producten te beoordelen inzake samenstelling, etikettering, aanwezigheid van toevoegsels en contaminanten in functie van de Belgische en Europese wetgeving. - De studenten zijn in staat een genuanceerd oordeel te vormen over het gezondheidsrisico van vreemde stoffen in de voeding. - De student zijn in staat om (m.b.v. de opgedane kennis) de actualiteit rond voedselveiligheid op een objectieve manier te beoordelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Boeckx H. (2006 - 2007). Wetgeving en toxicologie van de voeding. Onuitgegeven cursus voor het derde jaar voedings- en dieetkunde, KHKempen, Departement G&C, Geel. Klassikaal gebruik van electronische Warenwetgeving, CD-rom, Die Keure, 2004.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Het examen bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een schriftelijk gesloten boek examen. Het tweede deel is een schriftelijk examen waarbij er gebruik gemaakt mag worden van de warenwetgeving.
OA:
06021641
Code:
06021641
Vakcoördinator:
Hilde Boeckx
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands