Ziekenhuisverpleegkunde deel 2 (2006-2007)

Volgende leerinhouden komen aan bod: blaassondage, aanprikken IV-poort en Hickmancatheter, blaasspoeling, maagspoeling, stomazorg, per en postoperatieve observaties en complicaties.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C03 Een verpleegkundig professionele relatie aangaan gebruik makend van communicatieve vaardigheden.
 • C04 Een gezond evenwicht realiseren tussen de professionele en andere rollen.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
 • C17 Bereid zijn zich voortdurend bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die met succes hun eerste jaar in dit studiegebied hebben afgesloten worden toegelaten tot dit onderdeel.

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: stappenplannen en cheklists

B. Verplichte leermiddelen

Nicky Lembrechts, Kristine Sels, 2006, De zorgvrager in het ziekenhuis deel 2. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Lier. Didactisch materiaal Video's Interactieve CD-roms Stappenplannen en checklists Powerpointpresentaties op Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

Handboek wondzorg Wit-Gele kruis Vlaanderen Handboek Chirurgie Drs. J.T.E.de Jong Handboek Interne geneeskunde Drs. J.T.E.de Jong/Drs.D.J.M. de Vries/Dr.M.J. Zaagman-van Buuren

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege
 • Andere: vaardigheidsonderwijs, simulatiepatiënten

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
07282211
Code:
07282211
Vakcoördinator:
Nicky Lembrechts
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands