elektrotechniek (2006-2007)

De cursus elektrotechniek bestaat uit twee delen: vermogenelektronica en elektrische aandrijvingen. Het deel vermogenelektronica behandelt eerst zeer summier de eigenschappen en karakteristieken van de verschillende soorten vermogenhalfgeleiders. Vervolgens worden opbouw, signaalvormen en karakteristieken van volgende vermogenelektronische omvormers besproken: gestuurde gelijkrichters, wisselstroominstellers, hakkers en spanningsbroninvertoren. Tenslotte worden als toepassing verschillende types onderbrekingsvrije stroomvoorzieningen (UPS-systemen) bekeken. Het deel elektrische aandrijvingen behandelt eerst enkele algemene aspecten van elektrische aandrijfsystemen (motortypes, belastingtypes, eigenschappen en basisaspecten van dimensionering). Vervolgens komt de sturing van onafhankelijk bekrachtigde en permanent magneetbekrachtigde gelijkstroommotoren aan bod: snelheids- en koppelregeling, twee- en vierkwadrantenwerking, etc. Daarna komt de scalaire toerentalregeling van asynchrone wisselstroommotoren aan bod, waarbij de nadruk vooral ligt op instellingen, parameters en gedrag van frequentie-omvormergevoede aandrijvingen. Tenslotte wordt summier de veldgeoriënteerde wisselstroomaandrijving besproken (doel, realisatie, regelschema's).

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
  • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Om de cursus elektrotechniek met succes te kunnen volgen moeten de studenten gelijkstroomketens, éénfasige wisselstroomketens en driefasige wisselstroomketens kunnen analyseren, de karakteristieken van elektronische halfgeleiders kennen en begrijpen, een basiskennis hebben van de fourierontbinding van periodische signalen, een basiskennis hebben van de opbouw van een elektrisch energiesysteem, de opbouw en werking van elektrische machines kennen en begrijpen, de karakteristieken van de verschillende elektrische machines kennen en kunnen interpreteren, een basiskennis hebben van de karakteristieken en eigenschappen van arbeidswerktuigen (pompen, kranen, etc) en een basiskennis van meet- en regeltechniek hebben.

A. Type

  • handboek
  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

- Van Ham G. (2006), Vermogenelektronica. Onuitgegeven cursus voor de opleiding master in industriële wetenschappen in elektromechanica, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Industrieel Ingenieur en Biotechniek Geel. - Belmans R. (2004). Elektrische energie deel 2. Leuven: ACCO. - Pollefliet J. (2004). Elektronische vermogencontrole. 2 Elektronische motorcontrole. Gent: Academia Press.

C. Aanbevolen leermiddelen

- Pollefliet J. (2004). Elektronische vermogencontrole. 1 Vermogenelektronica. Gent: Academia Press.

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03201210
Code:
03201210
Vakcoördinator:
Geert Van Ham
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands