elektronica (2006-2007)

Algemene bespreking van de halfgeleiders - Het energiebandenbeeld - Intrinsieke halfgeleiders - Extrinsieke halfgeleiders - Stroom in halfgeleiders: geleidingsstroom, diffusiestroom - Continuïteitsvergelijking - Eenvoudige halfgeleidercomponenten: NTC, LDR, VDR, MDR De halfgeleiderdiode - Werking van de pn-overgang - Stroom-spanning karakteristiek van de diode - Verschillende types van dioden: doorslagdiode, capaciteitsdiode, tunneldiode, fotodiode, led, junctiediode, puntcontactdiode, Shottky-diode, PINdiode ... - De bipolaire junctietransistor: opbouw en werking, rustinstelling - De unipolaire transistor (JFET en MOSFET): opbouw en werking, rustinstelling - De schakelelementen

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
Toelichting:
Kennis maken met halfgeleidercomponenten Werking van deze componenten kunnen verklaren Begrijpen van eenvoudige schakelingen waarin deze componenten gebruikt worden

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basisbegrippen van elektrostatica Basiswetten van elektriciteit Eenvoudige integralen

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus - Verwijzingen naar interessante websites

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03200060
Code:
03200060
Vakcoördinator:
Jan Cluysen
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands