Relationele vorming (2006-2007)

In dit opleidingsonderdeel verwerf je inzichten en vaardigheden die je nodig hebt om in relatie te treden met kinderen, jongeren, ouders, collega's en directie. Daarom is het belangrijk dat je sociaal vaardig bent. Het opleidingsonderdeel staat in de drie jaren van de opleiding op het programma. In het eerste jaar ligt de klemtoon op het inzicht krijgen in je eigen omgangsstijl en sociaal gedrag met behulp van een aantal instrumenten en kaders. Je leert je eigen sociale vaardigheden versoepelen, verfijnen en verruimen. Je onderzoekt in een eerste fase de relatie met jezelf om daarna de stap te zetten naar de relatie met 'een ander' en met de groep. Daarnaast sta je stil bij verschillende opvoedingsmilieus en denk je na over 'opvoeding' vanuit eigen ervaringen én vanuit verschillende pedagogische stromingen. De volgende onderwerpen komen aan bod: - De relatie met jezelf: ik - ik Zelfbeeld, zelfconcept en evaluatie, zelfwaardering, zelfsturing en zelfexpressie Lichaamstaal Contact met de klas Ervaringsgerichte leerkrachtstijl Leiderschap - De relatie met een ander: ik - jij/groep Basisvoorwaarden voor een goede relatie Communicatie Empathisch begrijpen Feedback Functioneren in de klasgroep Omgaan met ordeverstorend gedrag van leerlingen - Visies op opvoeden

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C02 Opvoeder.
  • C03 Inhoudelijk expert.
Toelichting:
De student kan een positief, gestructureerd en veilig leer- en leefklimaat realiseren. De student kan relationeel vaardig omgaan met meerderen, gelijken en kinderen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- onuitgegeven cursussen van de docent: relationele vorming en visies op opvoeden - artikels uit pedagogische tijdschriften en handboeken - notities van de student

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

We vertrekken vanuit reëel beleefde ervaringen door jou aangebracht. We proberen deze ervaringen in kaart te brengen met behulp van een aantal kaders/instrumenten (inzicht krijgen), zoeken naar alternatieve gedragsmogelijkheden en interventies, proberen deze uit in simulatieoefeningen en in de realiteit en evalueren het effect ervan (oefenen van de sociale vaardigheden). Er wordt eveneens gewerkt met opdrachten en taken die buiten de lessen worden vervuld. Voor het deel: Visies op opvoeden: - hoorcollege - werkcollege - casuïstiek

A. Types

B. Omschrijving

* Aanwezigheid en actieve, geëngageerde participatie worden vereist. * De voor- en nataken moeten tijdig en nauwkeurig uitgevoerd worden. Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan dit een tekort voor dit opleidingsonderdeel opleveren. * Schriftelijk. * In de derde examenperiode is er een schriftelijk examen voorzien voor 30% en een taak voor 70%
OA:
11260222
Code:
11260222
Vakcoördinator:
Caroline Heyselberghs
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands