Leer- en reflectievaardigheid (2006-2007)

In een competentiegerichte opleiding maken 'werken aan zelfsturing en zelfstandig leren' inherent deel uit van het curriculum. Om zich professioneel blijvend te kunnen ontwikkelen moet de afgestudeerde immers in staat zijn om zijn competenties blijvend zelfstandig verder te ontwikkelen. Tijdens de opleiding moet de student leren hoe hij dit moet doen. In het eerste jaar ligt het hoofdaccent op het leren reflecteren op het eigen leren, op de opleiding en in beperkte mate ook kunnen reflecteren op de beroepspraktijk.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C04 Organisator.
  • C05 Innovator-onderzoeker.
Toelichting:
-De student kan - met de hulp van een systematische reflectiemethode - zijn eigen leren in de opleiding en in beperkte mate ook reeds zijn eigen functioneren in de beroepspraktijk kritisch analyseren en gericht bijsturen. -De student kan - uit uitwisseling van ervaringen en bevindingen met medestudenten - zinvolle conclusies trekken voor het eigen leren en functioneren. -De student kan - onder begeleiding- een goede planning opstellen om gericht te werken aan taken en werkpunten en neemt de verantwoordelijkheid op om deze planning ook effectief uit te voeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Onuitgegeven cursusmateriaal.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

Groepssessies olv een leerbegeleider. We reflecteren over: - Hoe kan ik doelgericht studeren en efficiënte leermethoden hanteren? - Hoe beleef ik mijn relaties met anderen en hoe gedraag ik mij in groep? - Hoe sta ik voor de klas? Wat zijn mijn sterke en zwakke kanten in mijn manier van lesgeven? - Hoe werk ik gericht aan mijn lerarencompetenties? We kaderen dit vanuit de indeling van het eerste jaar in periodes, waarbij we per periode welbepaalde competenties voor ogen hebben. Naast deze groepssessies maken ook een aantal andere initiatieven deel uit van dit opleidingsonderdeel: de onthaaldagen, examenbesprekingen, initiatie in de ICT-mogelijkheden op school (zoals Luna, Toledo, contract,...), activiteiten die de groepsvorming bevorderen,... In een leergroep (van ongeveer 15 à 18 studenten) wordt er gedurende 20 sessies van 1 uur stilgestaan bij de eigen leerweg en de groeiende bekwaamheid tot leraar. De studenten leren van en met elkaar, samen met de leerbegeleider. Deze docent is coach: een vertrouwensfiguur en een deskundige wegwijzer.

A. Types

B. Omschrijving

* Aanwezigheid en actieve participatie worden vereist. * De voor- en nataken moeten tijdig en nauwkeurig uitgevoerd worden. Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan dit een tekort voor dit opleidingsonderdeel opleveren. * Doorheen het academiejaar houd je een logboek bij. Dit logboek bevat: *de voor- en nataken van de leerbegeleidingssessies *opdrachten *persoonlijke schrijfruimte voor reflecties *het contract met (inhoudelijke) werkpunten Het logboek wordt 2x per jaar aan de leerbegeleider afgegeven. Het resultaat ervan wordt mee opgenomen in de evaluatie. Het deel permanente evaluatie is niet herneembaar in de derde examenperiode, zie OER p.52.
OA:
11267260
Code:
11267260
Vakcoördinator:
Caroline Heyselberghs
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands