Biochemie (2006-2007)

De cursus biochemie bestaat uit 2 grote delen. In de beschrijvende biochemie komen naast water de verschillende biomoleculen aan bod (sachariden, lipiden, aminozuren en eiwitten). Dti deel omvat ook een grondige studie van de enzymen en hun kinetiek. In een tweede deel worden de belangrijkste katabole en anabole reactiewegen (pathways) bestudeerd. Bij de katabole reactiewegen komen de glycolyse, de citroenzuurcylus, het vetmetabolisme en het eiwitmetabolisme aan bod. Bij de anabole reactiewegen wordt de biosynthese van koolhydraten, vetzuren en aminozuren toegelicht. De interactie tussen deze verschillende routes wordt eveneens belicht.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De voedings- en dieetkundige kan een gepast voedings- en dieetadvies opstellen om de gezondheid te behouden en bevorderen.
 • C06 De voedings -en dieetkundige communiceert correcte wetenschappelijke informatie, ideeën en oplossingen m.b.t. voeding naar alle belanghebbenden (informatieverstrekker).
 • C08 De voedings- en dieetkundige past wetenschappelijke inzichten toe bij het oplossen van voedings-en dieetproblemen.
Toelichting:
Studenten kunnen de structuur van biomoleculen kennen of herkennen en hun samenhang interpreteren. Studenten kunnen een relatie leggen tussen de chemische structuur en de eigenschappen van biomoleculen in waterig midden. Studenten kunnen de relatie leggen tussen het gedrag van biomoleculen in water en hun biologische functies. Studenten hebben inzicht in de regulatie en kinetiek van enzymen. Studenten hebben inzicht in de metabole processen en de controlemechanismen die deze bepalen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De opleidingsonderdelen van het eerste jaar die de studenten met succes gevolg moeten hebben: algemene chemie (deel 1+2), bio-organische chemie, microbiologie en voedingsleer.

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

- Huygens A., Biochemie, niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel - SCHUIT F. (2000) Medische Biochemie, moleculaire benadering van de geneeskunde. Bohn Stafleu Van Loghum

C. Aanbevolen leermiddelen

TORTORA, FUNKE, CASE, Microbiology, An Introduction, Pearson International Edition, 9th Edition, March 2006, ISBN 0321396022

A. Types

 • hoorcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

In het schriftelijk examen komt een variatie aan vraagvormen aan bod: definities formuleren, uitspraken evalueren op hun juistheid, juist/fout vragen, meerkeuzevragen, open vragen, tekeningen... Tijdens de contacturen krijgen de studenten steeds de gelegenheid tot het stellen van vragen. Buiten de lesuren of per mail kunnen ook steeds vragen gesteld worden. De powerpointpresentaties bij de lessen worden ter beschikking gesteld op Toledo.
OA:
06021550
Code:
06021550
Vakcoördinator:
Kelly Kuppens
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands