economisch bedrijfsbeleid (2006-2007)

- het cursusgedeelte voorraadbeheer behandelt de goederenstroom en de verschillende soorten voorraad. - Verschillende bestelmethoden worden grafisch weergegeven en besproken. - Via de voorgaande deterministische modellen formuleren we toepassingen wat betreft : gevoeligheden, productiemodel, tussenvoorraden, hoeveelheidskortingen, meerdere producten, variabele bestelkosten en vaste bestelintervals. Aansluitend op de deterministische modellen bespreken we stochastische en deterministische dynamische modellen. - Bij productieplanning zien we via de 'bill of material' en het explosieprincipe de verschillende MRP-registraties. - Oefeningen over het herplannen van orders en het nagaan van bestelbeloftes komen uitvoerig aan bod. - Alles wordt gestuurd en behandeld vanuit een masterproductieplan. - Uiteindelijk wordt ook de mogelijke capaciteit bekeken, zodat CRP en RCCP toegepast wordt. - In het laatste deel komen OPT, TOC, SMED, Kanban en Just-in-time aan de orde. - Korte termijn planning in een job-shop en logistiek in het algemeen in een productiebedrijf vervolledigen de cursus.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:
Studenten kunnen de probleemstelling van het voorraadbeheer formuleren Studenten kunnen een gepast voorraadmodel in functie van de randvoorwaarden definiëren Studenten kunnen berekeningen maken op de verschillende voorraadmodellen
Studenten kunnen dynamische modellen analyseren Studenten kunnen productieplanningstechnieken verklaren Studenten kunnen KOOP en de toepassing ervan uitleggen met voorbeelden Studenten kunnen formuleren wat : OPT, TOC, Kanban, Just-in-time en SMED betekenen Studenten kunnen planning op korte termijn uitleggen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
Toelichting:
Studenten kunnen oefeningen op MRP-registratie oplossen Studenten kunnen de BOM van een product opstellen Studenten kunnen het explosieprincipe bij MRP toepassen Studenten kunnen orders herplannen en capaciteitsbeperkingen inschatten Studenten kunnen een ideale productmix bepalen om winst te maximaliseren

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
Toelichting:
Studenten kunnen de probleemstelling van het voorraadbeheer formuleren en diverse productieplanningstechnieken verklaren Studenten kunnen de schakels van de logistieke keten formuleren

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

- geen specifieke basiskennis nodig. - Er wordt wel gebruik gemaakt van formules, afgeleiden, normaalverdeling, grafieken en tabellen

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Luc Vanwesemael , 2006, Economisch bedrijfsbeleid, niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, ca. 125blz.

C. Aanbevolen leermiddelen

Lambrecht Marc, 2003, Productie- en voorraadbeheer. Wolters Plantijn, Mechelen, 620p. ( ISBN 90 301 7622 9, in mediatheek campus Geel onder 658,780/0008 )

A. Types

 • hoorcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

op elektonisch leerplatform Toledo : actuele tekstversie eigen cursus economisch bedrijfsbeleid plus in de les gebruikte powerpoints en enkele extra oefeningen

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

Het examen wordt schriftelijk uitgewerkt en tenslotte bij de docent verder toegelicht, indien nodig
OA:
03200250
Code:
03200250
Vakcoördinator:
Luc Vanwesemael
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands