Onderwijsbevoegdheid Engels (2006-2007)

De cursus is voor een groot deel geïnspireerd door het begrip ‘remediëring’; aan de hand van uitgebreide stagebesprekingen, komen aspecten als moeilijke klassituaties, correctie- en evaluatiemethoden, integratie van ICT, autonome werkvormen, etc. aan bod. In de culturele component belichten we enkele landen van de ‘Commonwealth’. Als tekstsoort krijgt vooral het essay een belangrijke plaats. Daarnaast wordt in de cursus nog steeds aandacht besteed aan woordenschat en taalvaardigheid.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C06 Partner van ouders en verzorgers.
 • C07 Lid van schoolteam.
 • C08 Partner van externen.
 • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
Als inhoudelijk expert - Studenten kunnen de basiswoordenschat deel 3 actief gebruiken. - Ze kunnen in zelfstandige activiteiten hun woordenschat uitbreiden. - Ze kunnen na zelfevaluatie en 'peer-assessment' problemen m.b.t. grammatica en vaardigheden remediëren. - Ze beheersen de 4 vaardigheden in complexe taalsituaties: b.v. schrijven met verschillende schrijfdoelen, multimediapresentaties voorbrengen. - Ze kunnen in zelfstandige activiteiten werken aan hun taalvaardigheid. - Ze kunnen de werken toelichten die in de cursus aan bod komen. - Ze kunnen de literaire analyse toepassen op andere werken. Als begeleider van leerprocessen - Studenten kunnen de beginsituaties van individuele leerlingen en leergroepen beschrijven. - Ze kunnen differentiërende werkvormen opstellen en gebruiken. - Ze kunnen efficiënte evaluatiemodellen opstellen. - Ze kunnen na stageperiodes hun optreden evalueren en remediëren. - Ze zijn bereid om creatief en kritisch met werkvormen en leermiddelen om te gaan. - Ze kunnen jaarplannen bespreken en opstellen. Als cultuurparticipant - Studenten zijn bereid hun blik te verruimen naar enkele landen van het Gemenebest. - Ze zijn bereid om essays en toneelstukken te lezen en te bespreken. Als innovator - Ze kunnen ICT-leermiddelen integreren in hun lesvoorbereidingen en presentaties. - Ze kunnen nieuwe werkvormen verkennen en toepassen. Als organisator - Studenten kunnen uitgebreide presentaties organiseren en voorbrengen. - Ze kunnen gidsbeurten voorbereiden en uitvoeren. - Ze kunnen meer complexe werkvormen efficiënt organiseren. Als lid van een schoolteam - Studenten zijn bereid om aan 'peer'-evaluatie te doen. - Ze kunnen efficiënt in team werken bij presentaties en georganiseerde reizen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd:- Onderwijsvak Engels 2 Baso. Studenten bezitten de volgende competenties:- cf. competenties Engels 2 Baso.

A. Type

 • handboek
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

- syllabus en collegenotities; - literatuurlijst; - andere leermiddelen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Ook de begeleiding is in hoge mate studentgestuurd. De student geeft zelf aan wanneer en hoe hij feedback relevant vindt. Daarnaast is er nog de groepsbegeleiding tijdens contacturen en de remediëring van veelvoorkomende problemen.
OA:
10254440
Code:
10254440
Vakcoördinator:
Werner Stijnen
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Engels