Eindwerk (2006-2007)

Tijdens de stage wordt een welomlijnd probleem, gesitueerd in het werkveld van de afgestudeerde, uitgewerkt. Literatuuronderzoek zorgt voor een degelijke achtergrondkennis. De resultaten van het eigenlijke (praktische) onderzoekswerk worden verwerkt en opgenomen in het eindwerk. Dit eindwerk wordt voorgelegd aan een jury en openbaar verdedigd.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 De chemist is in staat om onder supervisie van een (wetenschappelijk) onderzoeker mee te denken en mee te werken om zo de praktische haalbaarheid en de efficiëntie van het wetenschappelijk onderzoek te verhogen.
 • C04 De chemist kan op doordachte en kritische wijze resultaten (waaronder waarnemingen) noteren, bundelen en verwerken om tot zinvolle en volledige besluiten te komen.
 • C05 De chemist kan op adequate wijze mondeling en schriftelijk communiceren om een optimale informatiedoorstroming te verzekeren.
Toelichting:
De student kan: - het onderzoek motiveren en in een ruimer geheel kaderen; - relevante theoretische achtergrondinformatie selecteren en samenvatten; - de resultaten overzichtelijk weergeven en verwerken; - zinvolle besluiten trekken en formuleren. De student verschaft in zijn eindwerk de lezer voldoende klare informatie en zorgt ervoor dat deze informatie correct en relevant is. Verder voldoet de opbouw, het taalgebruik, de lay-out en de typografie aan de richtlijnen opgenomen in de KHK-stijlwijzer (http://doks.khk.be/eindwerk).

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De benodigde wetenschappelijke en technische voorkennis, zoals die aan bod komt in de opleidingsonderdelen van het eerste en het tweede jaar en de afstudeerrichting specifieke opleidingsonderdelen van het derde jaar. Competenties in verband met informatievaardigheden, verwerken van informatie en van onderzoeksresultaten en het trekken van besluiten die werden ingeoefend tijdens het studietraject voorafgaand aan de stage.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • paper/werkstuk
 • presentatie

B. Omschrijving

Het eindwerk wordt door de eindwerkjury beoordeeld volgens een aantal criteria die op voorhand aan de juryleden worden meegedeeld en die ook opgenomen zijn in de OER. Het is mogelijk dat niet alle juryleden alle eindwerken lezen. De beoordeling gebeurt vooraleer de student een presentatie van zijn eindwerk geeft en dus alleen door die juryleden die het eindwerk effectief gelezen hebben. Na de presentatie volgt de verdediging en daarna worden presentatie en verdediging beoordeeld door alle juryleden. De verdeling van de punten is als volgt: 50% eindwerk, 25% presentatie, 25% verdediging. De student wordt begeleid bij het schrijven van zijn eindwerk door de stagementor van het bedrijf en de stagebegeleider van de school.
OA:
06022730
Code:
06022730
Vakcoördinator:
Marc Van Rumst
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands