Engels (2006-2007)

Spreek- en luistervaardigheid De studenten beluisteren authentiek video- en audiomateriaal dat in de klas wordt behandeld. Ze leren hun eigen ideeën in correct Engels verwoorden door interactie met hun medestudenten. De volgende functies komen aan bod: - telefoneren: afspraken maken en reizen boeken - onderhandelen Ze worden ingeoefend d.m.v. pair work, rollenspel en discussies. Leesvaardigheid Dit houdt vooral in het begrijpend lezen van zakelijke teksten uit Engelstalige kranten en tijdschriften. Naast de teksten die in de klas behandeld worden, krijgen de studenten een beperkt aantal teksten opgegeven die ze als zelfstudie moeten verwerken. Woordenschat De zakelijke woordenschat wordt nog uitgebreid, rekening houdend met de specifieke studierichting en voortbouwend op het tweede jaar. De studenten worden verwacht een woordenlijst i.v.m. boekhouden en fiscaliteit zelf te verwerken. Uitbreiding van de algemene taalschat gebeurt d.m.v. de aangeboden teksten en video's. Beoogd eindniveau: CEFR B1.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
De studenten kunnen correct Engels spreken, schrijven, lezen en begrijpen, ook in bedrijfseconomische contexten. Verder kunnen ze zelfstandig grammatica en woordenschat verwerven. Ze kunnen zelfstandig teksten verstaan en analyseren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

We bouwen verder op de verworven competenties uit het tweede jaar.

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Syllabus: Engelse communicatie, 3BM/Accountancy-fiscaliteit, Ria Oris, 2005-2006. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

Engelstalige kranten en tijdschriften: The Observer, The Guardian, The Independent, The Times, Business Week, The Economist, Time, enz.

A. Types

 • oefenpracticum
 • elektronisch leerplatform
 • hoorcollege
 • groepswerk
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

De student heeft steeds de mogelijkheid tot individueel contact met vragen over de leerstof.
OA:
02241951
Code:
02241951
Vakcoördinator:
Kathleen Tielemans
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Engels