technisch project (ict) (2006-2007)

Qua inhoud leunt het technisch project sterk aan bij het vak computer graphics. De studenten wordt gevraagd in kleine groepjes een practische case naar keuze uit te werken waarin ze gebruik maken van technieken van 3D computer graphics. Hiervoor moeten ze zelf op zoek gaan naar mogelijk tools en ontwikkelomgevingen die ze kunnen gebruiken. Ten slotte zal elke groep de gerealiseerde projectjes mondeling voor de groep komen voorstellen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:
Studenten dienen zelf in groep op zoek te gaan naar bestaande ontwikkelomgevingen die kunnen worden gebruikt, en hierover critisch reflecteren. Argumenten pro en contra afwegen en dit op een gestructureerde manier motiveren. In kleine groepjes zal er in teamverband moeten worden samengewerkt voor een optimaal eindresultaat Tenslotte dienen de studenten het gerealiseerde resultaat in een aantrekkelijke presentatie voor de ganse groep voor te stellen.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Grondige kennis van de basisprincipes van programmeren. Goede kennis van een programmeertaal naar keuze: C++, C, C#, Java, ...

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • projectwerk
 • Andere: rapporten en presentatie

B. Omschrijving

Er wordt geëvalueerd op basis van ingeleverde rapporten, stiptheid, kwaliteit van het afgeleverde project, en op basis van de presentatie op het einde van het curiculum. Contact Docent Via E-mail
OA:
03201602
Code:
03201602
Vakcoördinator:
Joan De Boeck
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands