Engels (2006-2007)

- teksten uit de Financial Times (cfr. gebruikt cursusmateriaal) over het vakgebied met aansluitend woordenschatoefeningen en (eigen) vertaalzinnen worden behandeld in de klas : de studenten nemen eerst de teksten en de oefeningen door (het handboek heeft een "key"), daarna volgt een klassikale kritische lezing. - presentaties aansluitend bij deze teksten : de studenten bereiden thuis presentaties voor die aansluiten bij de behandelde thema's. Beoogd eindniveau: CEFR B1

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
- De studenten kunnen het juridische/financiële vakjargon vlot gebruiken, zowel schriftelijk als mondeling. - De studenten kunnen een vlotte presentatie geven over een juridisch/financieel onderwerp.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Wie geslaagd is in het tweede jaar, kan deelnemen aan de lessen van het derde jaar.

A. Type

 • handboek

B. Verplichte leermiddelen

- JOHNSON, C. Market Leader - Banking and finance, Pearson Education Limited (2000), 96 blz. - eigen woordenschatlijsten Verplichte en/of aanbevolen lectuur Aan de studenten worden 5 artikels bezorgd uit Engelse economische tijdschriften. Eén van deze artikels wordt besproken tijdens het mondeling examen. - SMITH, T. Market Leader - Business law, Pearson Education Limited (2000), 96 blz. - eigen woordenschatlijsten Verplichte en/of aanbevolen lectuur Aan de studenten worden 5 artikels bezorgd uit Engelse economische tijdschriften. Eén van deze artikels wordt besproken tijdens het mondeling examen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • presentatie

B. Omschrijving

monitoraat op afspraak
OA:
08271960
Code:
08271960
Vakcoördinator:
Tine Anthonis
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Engels