Technisch-Technologische Opvoeding (2006-2007)

 • textiel
 • leefmilieu
 • voeding
 • verzorging
 • eenvoudig computergebruik
 • metaalbewerking
 • vakdidactiek

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
Toelichting:
Als inhoudelijk expert en innovator werk je verder aan:
 • Een grondige beheersing van de te onderwijzen leerstof uit de eerste graad van het secundair onderwijs voor de a- en de b-klas: d.w.z. de studie van de verschillende kennisgebieden zowel binnen het klasgebeuren als in de werkelijkheid .
 • Een algemeen-technische basisvorming met belangstelling voor technische actualiteiten,de relatie milieu-techniek, technische realisaties en technische processen.
 • Het opdoen van materialenkennis en het juist gebruik van elementair gereedschap.
Als begeleider van leerprocessen zorg je voor:
 • Het verwerven van inzicht in techniek en technologie en in het probleemoplossend en het technisch denken en handelen.
 • Het verwerven van voldoende technische vaardigheden en creativiteit, gericht op de didactische vormgeving van de te onderwijzen leerstof.
Als organisator leer je:
 • Het beheren, technisch onderhouden en uitbouwen van de didactische infrastructuur voor het vak: vaklokaal, materialen en gereedschap, veiligheidsvoorzieningen.
 • Tekenvaardigheid, methodiek van praktisch werk met de leerlingen, zorg voor veiligheid en kwaliteit.
Als opvoeder ontwikkel je:
 • een waarderende , maar ook kritische houding tegenover techniek

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Leerinhouden en vaardigheden TO, opgedaan in het eerste en tweede jaar. Interesse voor techniek, verwondering voor technische realisaties en een zekere creativiteit in de verwerking van materialen en het uitwerken van didactisch materiaal blijven uiteraard zeer belangrijk.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

 • Cursussen , aangevuld met collegenotities van de studenten.
 • De handboeken die gebruikt worden in de oefenschool: Schakel 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 (zie handboekenlijst).
 • Materiaal voor opdrachten en werkstukken wordt voorzien in overleg met de studenten.
 • Didactisch materiaal dat hoort bij de leerstof TO en een vakbibliotheek voor handboeken, naslagwerken, videomateriaal en didactische software zijn voorzien in het opleidingsinstituut.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege
 • groepswerk
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
11261730
Code:
11261730
Vakcoördinator:
Luc Peeters
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands