Onderwijsbevoegdheid Nederlands - vakdidactiek (2006-2007)

1. Herhaling en uitdieping van de leerstof van het eerste jaar. 2. Grondige studie van de geldende leerplannen Nederlands voor het secundair onderwijs, met inbegrip van de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen. 3. Grondige studie van een moedertaaldidactisch handboek voor de basisvorming. 4. Grondige studie van een schoolboek voor de eerste graad van het secundair onderwijs (leerboek, werkboek en handleiding voor de leerkracht). 5. Capita selecta uit de moedertaaldidactiek.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
1. De student is in staat om zelfstandig lesvoorbereidingen te ontwerpen, uit te schrijven en uit te voeren. 2. De student is in staat om zelfstandig leereenheden (samenhangende lessenreeksen) te ontwerpen. 3. De student is in staat om de inhouden en richtlijnen van de geldende leerplannen voor het secundair onderwijs te gebruiken en te becommentariƫren. 4. De student is in staat om zelfstandig moedertaaldidactische publicaties te bestuderen en samen te vatten. 5. De student is in staat om functioneel gebruik te maken van informatiebronnen over moedertaaldidactiek zoals schoolboeken, vakdidactische handboeken en tijdschriften.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Zie Onderwijsvak Nederlands

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • permanente evaluatie
  • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
10254211
Code:
10254211
Vakcoördinator:
Jan Uyttendaele
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands