Ontwikkeling (2006-2007)

Het vak ontwikkelingsproblematiek, omvat in het eerste jaar hoofdzakelijk de normale ontwikkeling van het kind in al zijn aspecten. Er wordt zowel aandacht besteed aan de klinische kenmerken op de verschillende leeftijden als aan de ontwikkeling van motoriek, sociale vaardigheden, spraak, waarneming en spelvaardigheden. In het tweede deel van de cursus gaat de aandacht naar basiselementen zoals perceptie, spatialiteit, lichaamsperceptie, tijdsbeleving en lateraliteit.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 De ergotherapeut is in staat om paramedisch en agogisch te handelen om op een verantwoorde en methodische wijze aan verandering of behoud te werken.
 • C04 De ergotherapeut kan zich als deskundig beroepsuitoefenaar profileren in een multidisciplinair behandel- en/of zorgteam om op een adequate wijze samen te werken in een cliëntgericht volgsysteem.
Toelichting:
De studenten kunnen ontwikkelingsvaardigheden van kinderen weergeven. De studenten kunnen psychomotorische vaardigheden omschrijven en kaderen in de normale ontwikkeling. De studenten kunnen de basisbegrippen uit de psychomotoriek aanwenden binnen het terrein van de ergotherapie. De studenten ergotherapeutische interventies uitwerken voor enkelvoudige doelen voor de verschillende ontwikkelins- en psychomotorische domeinen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Daems Jo, 2006, Ontwikkelingsproblematiek: de normale ontwikkeling, klinische kenmerken. Niet gepublilceerde cursus, KHKempen, Geel, SIG, 2004, Kleuters veilig oversteken Van Soom Toon, 2007, Ontwikkelingsproblematiek: de normale ontwikkeling, verdieping met behulp van begrippen uit de psychomotoriek. Niet gepublilceerde cursus, KHKempen, Geel,

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • projectwerk
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • individuele taak

B. Omschrijving

De beoordeling van bovenstaande competenties gebeurt via een individuele taak en een schiftelijk examen.
 • Op het examen worden open en gesloten vragen gesteld waarop een kort antwoord mogelijk is, soms opsommingen, soms verduidelijkingen. De aangeleerde begrippen en inzichten worden toegepast in beroepsspecifieke oefeningen.
 • Voor de individuele taak voeren de studenten een observatieopdracht uit met als leidraad een gestandaardiseerde observatielijst. Bij de beoordeling worden zowel de correcte afname als de doelgerichte observatie gekwoteerd.
OA:
06022140
Code:
06022140
Vakcoördinator:
Jo Daems
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands