Technieken intensieve veehouderij (2006-2007)

Warmteproductie bij homoïotherme dieren Invloed van de omgevingstemperatuur op de warmteproductie, warmteproductie en afgifte i.f.v. temperatuur Andere milieufactoren Warmte- vocht- gassenbalans Ventilatiesystemen in varkensstallen en pluimveestallen: Inlaatsystemen, luchtverdeelsystemen ventilatoren, klimaatregelaars, regelprincipes Warmterecuperatiesystemen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
 • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
Toelichting:
De studenten kunnen: - de warmteproductie/afgifte van een dier i.f.v. hun leefomgeving verklaren; - verschillende faktoren die het stalklimaat bepalen opsommen en hun belang inschatten; - de massabalansen in stallen berekenen en daaruit de ventilatienormen afleiden; - de belangrijkste ventielatiesystemen onderscheiden, ze beschrijven en indelen volgens principe; - de gebruikelijke verwarmingssystemen in stallen opsommen, ze beschrijven en hun toepassingsgebied aanduiden; - de regelprincipes van klimaatcomputers uitleggen en de belangrijkste waarden instellen; - de verschillende warmte-recuperatietechnieken opsommen en hun werking uitleggen;

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03293270
Code:
03293270
Vakcoördinator:
Bert Weckx
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands