Automatiseringsproject (2006-2007)

Het project bestaat inhoudelijk uit volgende grote stappen : projectvoorstelling, bezoek aan de installatie in het bedrijf, informatie vergaren in verband met de oplossingen, communiceren van de oplossingen, uittekenen van elektrische schema's, opstellen van een dossier. De projectpresentatie behelst het samenvatten van het project en de werkwijze in een powerpoint en de presentatie voor de medestudenten

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
Toelichting:
De bachelor in ET kan in groep ideeën in verband met elektrotechnische projecten bespreken, concretiseren en op papier zetten. De bachelor in ET kan in een team een elektrotechnisch constructiedossier i.v.m. een industrieel elektrotechnisch project uitwerken en op papier zetten, rekening houdend met financiële haalbaarheid, gebruiksvriedelijkheid, veiligheid, ergonomie... De bachelor in ET kan een afgewerkt elektrotechnisch project op een duidelijke wijze presenteren voor een publiek.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Elektrisch schematekenen, 2ET - Elektriciteit, 1ET Studenten bezitten de volgende competenties -Geen

A. Type

 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Mondelaers Eric, 2006, Cursus EPLAN, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel EPLAN Software en Service, Handleiding EPLAN

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • elektronisch leerplatform
 • projectwerk
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • Andere:
 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • peer assessment

B. Omschrijving

OA:
05210295
Code:
05210295
Vakcoördinator:
Eric Mondelaers
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands