Oefeningen dieetleer (2006-2007)

In de oefeningen dieetleer worden voedingsberekeningen gemaakt met beroepsspecifieke software. Er worden zowel manueel als met de computer dieetschema's opgesteld. Daarnaast worden weekmenu's aangepast aan de verschillende diëten. Er wordt ook geoefend in het beoordelen van de samenstelling van dieetproducten en op het gepast inschakelen ervan in weekmenu's en dieetschema's. Het opstellen van individuele dieetadviezen wordt geoefend aan de hand van casussen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De voedings- en dieetkundige heeft een professionele houding.
 • C02 De voedings- en dieetkundige kan een gepast voedings- en dieetadvies opstellen om de gezondheid te behouden en bevorderen.
 • C03 De voedings- en dieetkundige begeleidt op adequate wijze verandering van voedingsgedrag om gezondheid te helpen bevorderen.
 • C04 De voedings- en dieetkundige is in staat om in alle fasen van toegepast wetenschappelijk onderzoek in verband met voeding mee te werken.
 • C06 De voedings -en dieetkundige communiceert correcte wetenschappelijke informatie, ideeën en oplossingen m.b.t. voeding naar alle belanghebbenden (informatieverstrekker).
 • C08 De voedings- en dieetkundige past wetenschappelijke inzichten toe bij het oplossen van voedings-en dieetproblemen.
Toelichting:
- De studenten kunnen de theoretische dieetkennis en productkennis toepassen bij het aanpassen van weekmenu's en bij het opstellen van dieetschema's en dieetadviezen. - De studenten kunnen persoonlijke-, medische- en antropometrische gegevens van een cliënt interpreteren en vertalen in een praktisch dieetadvies, rekening houdend met de eigenheid van de cliënt. - De studenten kunnen manueel en met beroepsspecifieke software voedingsberekeningen maken en de resultaten interpreteren, bijsturen en van daaruit een dieetadvies formuleren. - De studenten kennen de huishoudmaten, gewichten en voedigswaarde van de meest courante voedingsmiddelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • Andere: voedingsmiddelentabellen, beroepsspec. software

B. Verplichte leermiddelen

- Huysmans Veerle, 2006. Oefeningen dieetleer. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel - Becker-Woudstra et al, 2006, Het diëtistische consult met DVD, uitgeverij lemma - Voedingscentrum Den Haag, 2006, Nevo-tabel : Nederlands voedingsstoffenbestand - Vzw Nubel, FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, 2004, Belgische voedingsmiddelentabel - Hoge gezondheidsraad, FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, 2003, Maten en gewichten: Handleiding voor gestandaardiseerde kwantificering van voedingsmiddelen in België - Hoge gezondheidsraad, FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, 2003, Voedingsaanbevelingen voor belgië - Unilever, 2006, Becel Institute Nutrition Software

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • schriftelijk examen
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
06021781
Code:
06021781
Vakcoördinator:
Veerle Huysmans
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands