Religie, zingeving en levensbeschouwing (2006-2007)

- Brede kijk op religie, levensbeschouwing en zingeving: Het verdwijnen van de religie en de 'open' vraag naar een nieuwe zingeving. Het seculariseringproces van de moderne cultuur. De terugkeer van de religie in het fundamentalisme. De crisis van 'zingeving' in de moderniteit.. Religie, zingeving en levensbeschouwing in relatie tot de moderne wetenschap. Religie, zingeving en levensbeschouwing en transcendentie-ervaringen. Religie, zingeving en levensbeschouwing als voorwaarde voor de openheid op de andere. Religie, zingeving, levensbeschouwing in relatie tot de menselijke vrijheid. - Beeld en thema: Het belichten van specifieke thema's die vertrekken vanuit de actualiteit. Zo worden levensbeschouwelijke problemen en vragen binnen onze maatschappelijke context op de voet gevolgd met het oog op een genuanceerde levensbeschouwelijke beeldvorming.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C05 De chemist kan op adequate wijze mondeling en schriftelijk communiceren om een optimale informatiedoorstroming te verzekeren.
Toelichting:
- De studenten kunnen hun persoonlijke levensbeschouwing situeren tegen de achtergrond de actuele laatmoderne cultuur. - De studenten kunnen hun visie op de Westerse cultuur verwoorden en verdedigen. - De studenten kunnen de zinproblematiek schetsen en er een persoonlijk antwoord op formuleren. - De studenten kunnen de eigen opvattingen in verband met religie, zingeving en levensbeschouwing kaderen tegen de achtergrond van onze geseculariseerde cultuur. - De studenten kunnen hun persoonlijke mensvisie en levensbeschouwing verwoorden en verdedigen. - De studenten kunnen hun ethische opvattingen verwoorden en verdedigen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen speciale voorkennis vereist

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Job De Meyere, 2006, Niet-gepubliceerde syllabus met bijlagen, KH Kempen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
06020350
Code:
06020350
Vakcoördinator:
Job De Meyere
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands