Elektronica 2 lab (2006-2007)

- Versterkerschakelingen met bipolaire transistoren: - DC-instelling - AC-versterking - meten van in- en uitgangsweerstand - opmeten van Bodediagramma - emittervolger - Darlingtonschakeling - Versterkerschakelingen met unipolaire transistoren: - karakteristieken - DC-instelling - AC-versterking - meten van ingangsimpedantie en uitgangsimpedantie - sourcevolger - Eentrapsversterker met tegenkoppeling - Verschilversterker met discrete komponenten - Operationele versterker: meten van de dc en ac-specificaties - Basisschakelingen met de operationele versterker - inverterend versterker - niet-inverterend versterker - spanningsvolger - comparator - de sommeerversterker - de integrator en de differentiator

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektronische-ICT systemen.
 • C02 Elektronische-ICT systemen testen.
 • C03 Elektronische-ICT systemen beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
 • C09 Zelfstandig elektronische-ICT systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektronische-ICT systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektronische-ICT systemen operationeel houden.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektronische-ICT systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektronische-ICT systemen oplossen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
 • C15 Training geven over elektronische-ICT systemen.
Toelichting:
- De bachelor in elektronica-ICT kan de proeven voorbereiden waarbij hij de nodige informatie verzamelt en de nodige berekeningen maakt. Hij kan het op te lossen probleem zelfstandig definiëren en de verschillende oplossingsstappen gestructureerd weergeven. - De bachelor in elektronica-ICT kan verschillende elektronische componenten herkennen en benoemen. Hij kan elektronische componenten selecteren zodat hij een schakeling met de juiste componenten opbouwt. Hij kan de karakteristieken van de componenten opzoeken in de datasheets, desnoods via internet en verwoorden in een duidelijk begrijpbare taal. - De bachelor in elektronica-ICT kan elektronische schakelingen op ordelijke wijze opbouwen waarbij hij de kleurencode respecteert. Hij kan de werking van de schakeling in een duidelijk gestructureerde taal uitleggen.  - De bachelor in elektronica-ICT kan de universeelmeter, de oscilloscoop en de functiegenerator juist afstellen en gebruiken zodat hij de werking van een elektronische schakeling kan onderzoeken waarbij hij het bekomen resultaat kritisch reflecteert en de schakeling eventueel corrigeert. Hij kan het nut en het doel van de verschillende meettoestellen beschrijven in een duidelijk gestructureerde taal waarbij hij aantoont dat hij zelfstandig kan onderscheiden welk meettoestel bij welke meting gebruikt moet worden. - De bachelor in elektronica-ICT kan een verslag maken over de uitgevoerde proeven. Hij kan het probleem definiëren, de doorlopen stappen structureren, conclusies trekken en verbanden leggen. Hij kan eventuele problemen toelichten en uitleggen hoe hij deze heeft gecorrigeerd. Hij kan alles neerschrijven in een duidelijk begrijpbare taal waarbij hij aantoont dat hij de technische woordenschat beheerst.  - De bachelor in elektronica-ICT kan elektronische schakelingen softwarematig simuleren waarbij hij de schakeling uitgebreid test, de bekomen resultaten kritisch reflecteert en eventueel corrigeert.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Basiskennis van elektriciteit: gelijkstroomtheorie, wisselstroomtheorie - Basiskennis van elektronica: werking van diode, transistor en junctiefet Studenten bezitten de volgende competenties -basismeetapparatuur kunnen gebruiken -kleurcode weerstanden kunnen gebruiken -kennis word en excel kunnen toepassen

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

labo-opgaven op Toledo (F. De Schutter)

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • elektronisch leerplatform
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • praktische proef

B. Omschrijving

Vragen stellen: rechtstreeks of met email
OA:
05210304
Code:
05210304
Vakcoördinator:
Frank De Schutter
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands