Scriptie (2006-2007)

De student toont in een schriftelijk werk in staat te zijn een voor het beroepsveld relevant onderwerp te analyseren, adequate conclusies te trekken en eventueel aanbevelingen te doen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
 • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
 • C22 Actief bijdragen tot de profilering van het beroep.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Katholieke Hogeschool Kempen, (2005), KHKempen Stijlwijzer: Richtlijnen voor het maken van schriftelijke werkstukken. Geel : KHKempen. Demeurichy, R. (2006), De scriptie. Onuitgegeven nota's.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • Andere: zelfstandig werken

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk
 • presentatie

B. Omschrijving

Procesevaluatie door 1ste lezer Productevaluatie door 2de lezer Presentatie wordt geëvalueerd door 1ste en 2de lezer. De 3de lezer is de voorzitter en heeft een adviserende stem. De eerste lezer begeleidt de scriptie op inhoudelijk en procesmatig vlak. Hij/zij kan raad geven omtrent vragen over de relevantie en de praktische haalbaarheid van bepaalde onderdelen.
OA:
07284170
Code:
07284170
Vakcoördinator:
Katrin De Winter
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands