Stage, seminarie, bedrijfsbezoeken (2006-2007)

Tijdens de stage wordt een welomlijnd probleem, gesitueerd in het werkveld van de afstudeerrichting, uitgewerkt. Literatuuronderzoek zorgt voor een degelijke achtergrondkennis. De resultaten van het eigenlijke (praktische) onderzoekswerk worden verwerkt en opgenomen in het eindwerk. De stage wordt in een bedrijf of onderzoeksinstelling uitgevoerd gedurende het gehele tweede semester. In de loop van het academiejaar worden eveneens een aantal bedrijfsbezoeken en studiedagen georganiseerd om de kijk op het werkveld nog te verbreden.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De chemist is in staat om op doordachte wijze een analyseproces van bemonstering tot eindrapportering uit te voeren zodat correcte en betrouwbare analyseresultaten bekomen worden.
 • C02 De chemist kan op adequate wijze technische installaties en apparatuur bedienen en beheren zodat hun efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid gegarandeerd zijn.
 • C03 De chemist is in staat om onder supervisie van een (wetenschappelijk) onderzoeker mee te denken en mee te werken om zo de praktische haalbaarheid en de efficiëntie van het wetenschappelijk onderzoek te verhogen.
 • C04 De chemist kan op doordachte en kritische wijze resultaten (waaronder waarnemingen) noteren, bundelen en verwerken om tot zinvolle en volledige besluiten te komen.
 • C05 De chemist kan op adequate wijze mondeling en schriftelijk communiceren om een optimale informatiedoorstroming te verzekeren.
 • C06 De chemist past de principes van responsible care spontaan en altijd toe om risico’s met betrekking tot veiligheid en milieu tot een minimum te beperken.
Toelichting:
Bovenstaande competenties komen in volgende aspecten aan bod: Analyseren van een probleem d.w.z.: - literatuurstudie over het gestelde probleem uitvoeren; - het probleem eventueel opsplitsen in deelproblemen; - de methode(n) en procedure(s) kiezen om het (deel)probleem aan te pakken; - de methode(n) en procedure(s) aanpassen en eventueel optimaliseren; - het praktische werk organiseren in functie van het te bereiken doel; - metingen uitvoeren, resultaten rapporteren, interpreteren en evalueren; - communiceren, zowel schriftelijk als mondeling, over de gestelde problemen. Handelingen uitvoeren met aandacht voor veiligheid en milieu; Samenwerken met alle medewerkers; Contacten leggen met collega's van andere diensten, uit andere bedrijven, leveranciers.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De benodigde wetenschappelijke en technische voorkennis, zoals die aan bod komt in de opleidingsonderdelen van het eerste en het tweede jaar en de afstudeerrichting specifieke opleidingsonderdelen van het derde jaar.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • stage

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

De evaluatieprocedure is opgenomen in de OER, maar wordt hier kort samengevat. De stage wordt tussentijds geëvalueerd. Hiervoor wordt tijdens een gesprek met de student, de stagementor en de stagebegeleider een tussentijds evaluatieformulier overlopen. Dit document bevat een omschrijving van de competenties die aan bod komen tijdens de stage. Het document wordt door de student zelf ingevuld als zelfevaluatieformulier. Tijdens het gesprek worden verbeterpunten aangehaald. Deze worden ook op het evaluatieformulier genoteerd. Na het einde van de stage volgt een nieuw gesprek waarbij hetzelfde formulier wordt gehanteerd om te komen tot een uiteindelijke evaluatie. Op dit formulier worden geen verbeterpunten meer aangegeven maar een score binnen een bepaalde categorie. Van beide gesprekken wordt door de stagebegeleider een verslag opgemaakt dat samen met het evaluatieformulier de leidraad vormt voor het toekennen van cijfer voor de stage. Alle docenten die binnen de afstudeerrichting (of opleiding) stagebegeleiding hebben gedaan kennen het definitieve cijfer samen toe. De stagementor van het bedrijf zorgt voor de dagdagelijkse begeleiding. Hij bespreekt de planning van het praktisch werk, de werkwijzen, de resultaten, de besluiten met de student en stuurt bij waar nodig. De stagebegeleider van de hogeschool volgt het werk op. Stagementor en stagebegeleider evalueren samen met de student de stage.
OA:
06020440
Code:
06020440
Vakcoördinator:
Marc Van Rumst
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands