Sensomotorische ontwikkeling: wat ik kan (DV) (2006-2007)

Je leert hoe je in de praktijk de sensomotorische ontwikkeling van kleuters kan stimuleren.
 • Via didactische oefening leer je de volgende activiteiten uitwerken en begeleiden.
  • bewegingsspel in de kleuterklas
  • bewegingsspel in de zaal ,
  • tikspel
  • bewegingsactiviteit met klein materiaal
  • ritmische activiteit
  • zintuiglijke spelen
 • Je wordt begeleid om sensomotorische ervaringssituaties te creëren en te ontwikkelen in een speelruimte

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:
Tijdens zelfstandige groepstaken van de motorische, de ritmische, de spraak- en taal ontwikkeling van de kleuter leer je informatie opzoeken en verwerken. Je werkt een sensomotorisch project uit in een kleuterschool, hier wordt van jou een creatieve ingesteldheid verwacht. Je moet dit project ook presenteren en begeleiden in een kleuterschool.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
Toelichting:
 1. Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen ben je in staat om
  • te weten in hoever kleuters van een bepaalde leeftijd zintuiglijk motorisch ontwikkeld zijn en in hun taal- en spraakontwikkeling.
  • het sensomotorisch, spraak en taalaanod aanbod te kennen , landschappen te creëren en sensomotorische impulsen te geven.
  • materialen van sensomotorische ervaringssituaties te kennen en te kunnen gebruiken
 1. Als opvoeder ben je in staat om
 • veilige en aantrekkelijke speelse sensomotorische en taalervaringssituaties aan te bieden waarin kinderen hun mogelijkheden zelf leren ontdekken en er plezier aan beleven.
 • kinderen te stimuleren in het ontdekken van.... in een eigen en aangepast tempo.
 • het zelfbeeld en het individueel welbevinden van kinderen te bevorderen via gepaste impulsen.
 1. Als inhoudelijk expert kan je
 • de verworven kennis en vaardigheden zinvol toepassen in activiteiten om de ontwikkeling van de sensomotoriek en taalontwikkelingte stimuleren.
4. Als organisator kan je
 • activiteiten organiseren die de sensomotoriek en taalontwikkeling stimuleren
 • stimulerende en veilige ervaringssituaties opbouwen met aangepast materiaal en aangepaste impulsen
 • sensomotorische en taalervaringssituaties plannen in dag- en weekschema's.
 1. Als onderzoeker kan je
 • gegeven activiteiten kritisch bevragen wat betreft inhoud, begeleiding, leereffect. De reflectie noteren en verbeteringsacties aangeven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Er is geen specifike voorkennis voor vereist. Je moet wel open staan om je zintuigen en je lichaam te leren gebruiken.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

* Moduleboek: studiehandleiding en reader * E. Bertrands en V.Florquin, Speelkriebels voor kleuters. Acco, Leuven

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Permanente evaluatie 1. Sensomotorische opdracht (projectwerk): 50% Ervaringslandschap creëren dat kinderen uitdaagt op sensori-motorische vlak en op vlak van ritmiek binnen een thema. 2. Motorische ontwikkeling stimuleren: 15% Lector: Lodeweyckx Eddy 3. Ritmiek stimuleren :15% Lector: Rymen Kathleen 4. Taalontwikkeling stimuleren : 20 % Lector : Liekens Tine

Tijdens de monitoraten hebben de studenten de kans om hun groepwerk en projectwerk inhoudelijk te bespreken met de docenten.
OA:
11261830
Code:
11261830
Vakcoördinator:
Eddy Lodeweyckx
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands