Labo farmaceutische analyse (2006-2007)

In dit labo wordt verder gebouwd op de analytische procedures uit de vorige labo zittingen. Verder leert de student omgaan met de farmacopee. Er wordt een bezoek gepland aan een gentechnologisch laboratorium en ten slotte leren de studenten ervaringen opdoen bij een dissectie van de rat.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
 • C02 De BLter is in staat om nauwkeurig, betrouwbaar, kritisch, systematisch en efficiënt laboratoriumanalyses uit te voeren (= voorbereiding en meten) met aandacht voor de eisen van een georganiseerd kwaliteitssysteem.
 • C03 De BLter kan de bekomen onderzoeksresultaten en meetgegevens op een correcte wijze verwerken in een rapport en dit professioneel overbrengen aan derden.
 • C04 De BLter is vertrouwd met de specifieke veiligheids-, milieutechnische, hygiënische en deontologische principes of aspecten van het werken in een medisch, bio(techno)logisch of farmacologisch laboratorium en kan de voorschriften terzake correct toepassen.
 • C05 De BLter kan werkschema’s opstellen en chronologisch plannen en kan deze werkschema’s binnen een redelijk tijdsbestek uitvoeren.
Toelichting:
 1. De farmacopee lezen, begrijpen en verduidelijken. Het technische aspect van de methoden doorgronden op basis van je wetenschappelijke achtergrond, en inzicht verwerven in de mogelijkheden en mogelijke problemen.
 2. De analytische technieken nauwkeurig en betrouwbaar uitvoeren, en op adequate (kwaliteitsvolle) wijze omgaan met apparatuur, reagentia en monsters.
 3. De meetresultaten correct evalueren, verwerken, interpreteren en rapporteren; bij afwijkingen oplossingen voorstellen om het probleem op te lossen of te voorkomen.
 4. Op een veilige en hygiënische manier werken, met aandacht voor laboratoriumveiligheidsvoorschriften en milieunormen.
 5. Werkschema's zelfstandig opstellen, opvolgen en bijsturen indien nodig; indien nodig meerdere analyses simultaan uitvoeren op basis van een goede planning.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Huygens A., Labo Biochemische technieken, niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

De beoordeling van bovenstaande competenties gebeurt via permanente evaluatie. Dit omvat de volgende 3 onderdelen: 1. Je voorbeiding op het labo (individueel) Je wordt verondersteld elke labomodule voor te bereiden door het lezen van de instructies en de noodzakelijke theoretische kennis op te zoeken. 2. Je houding en functioneren tijdens het labo (individueel en in groep) - attituden: initiatief en inzet, orde en netheid, samenwerking, veiligheid - vaardidgheden: organisatie en efficiëntie, basishandelingen, gebruik apparatuur en software, cognitieve vaardigheden 3. Je rapportering (individueel en in groep) - laboschrift: elke student houdt een laboschrift bij waarin elke uitgevoerde analyse op een wetenschappelijke manier wordt weergegeven. Hierin moeten de analyses nauwkeurig en volledig zijn weergegeven. - laboverslag: per experiment wordt door iedere groep een laboverslag gemaakt waarin op een wetenschappelijke manier de uitgevoerde proef wordt weergegeven. Het verslag omvat steeds volgende elementen: inleiding (doelstelling en principe van de proef); materialen en methode (volledig uitgewerkt), resultaten en resultatenverwerking, besluit.

Daarnaast worden als kritische fouten: onveiligheid creëren, resultaten vervalsen en diefstal en/of vandalisme aangeduid.

Tijdens de contacturen krijgen de studenten de gelegenheid tot het stellen van vragen en is er de mogelijkheid om informatie of hulp te vragen.
OA:
06021730
Code:
06021730
Vakcoördinator:
Ann Huygens
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands