Sociale wetgeving (2006-2007)

- opnieuw instuderen van de cursus arbeidsrecht van het eerste jaar en van de belangrijkste onderdelen ervan een parate kennis verwerven - concrete problemen waarvoor geen parate kennis vereist is, kunnen plaatsen in de sociale wetgeving, de oplossing ervan opzoeken en toepassen op de gegeven situatie - bestuderen van enkele nieuwe thema's uit het sociaal recht zoals de ziekte- en invaliditeitswetgeving, de wetgeving op de arbeidsongevallen en beroepsziekten en de wetgeving op de jaarlijkse vakantie - kennismaken met loonberekeningen - kennis verwerven van de belangrijkste principes van het collectief arbeidsrecht - bespreken van recente ontwikkelingen en wijzigingen in de sociale wetgeving

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
 • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
 • C04 De MA integreert de ethische dimensie in zijn handelen.
 • C05 De MA handelt vanuit een kritische reflectie op de wisselwerking tussen het eigen werk, het werkveld en het breder maatschappelijk kader.
 • C09 De MA maakt mensen wegwijs in het netwerk van sociale organisaties , sociale voorzieningen en sociale arrangementen.
Toelichting:
C2 : interacties tussen mensen in hun context kunnen beschrijven en analyseren vanuit juridisch perspectief C3 : kunnen handelen met inzet van juridische kennis en inzichten C4 : de ethische dimensie in het handelen kunnen integreren vanuit juridisch perspectief C5 : kunnen handelen vanuit kritische reflectie op de juridische context en bewust zijn van de maatschappelijke betekenis van het handelen op juridisch vlak C9 : mensen wegwijs kunnen maken in sociale voorzieningen, hun rechten en plichten; in functie daarvan de sociale kaart kunnen interpreteren Kennis en vaardigheden : - kennis verwerven van de sociale wetgeving zowel van het arbeidsrecht als van het sociale zekerheidsrecht - inzicht verwerven in actuele problematieken - informatie kunnen opzoeken in juridische teksten, deze begrijpen en kunnen toepassen - probleemoplossend kunnen werken : analyse van het probleem, het innemen van standpunten waarbij deze beargumenteerd en verdedigd worden en het nemen van besluiten - schriftelijke verslagen kunnen maken waarbij hetzij oplossingen voor problemen geboden worden hetzij adviezen geformuleerd worden

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht (zoals gezien in het eerste en tweede jaar)

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Sociale Gids, Acerta Consult, Leuven (3 delen) Ilse Briers, 2006-2007, niet gepubliceerde cursus, KH Kempen, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • individuele taak
 • peer assessment

B. Omschrijving

OA:
04232030
Code:
04232030
Vakcoördinator:
Ilse Briers
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands