Eindwerk (2006-2007)

Het eindwerk is een wetenschappelijke neerslag van het werk verricht tijdens de stage. Het wordt geschreven volgens de wetenschappelijke geplogenheden en de 'stijlwijzer. Stagementor en/of stagebegeleider sturen in onderling overleg bij. Het eindwerk wordt voorgesteld en verdedigd voor een vakjury bestaande uit stagementoren en stagebegeleiders

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
 • C03 De BLter kan de bekomen onderzoeksresultaten en meetgegevens op een correcte wijze verwerken in een rapport en dit professioneel overbrengen aan derden.
 • C04 De BLter is vertrouwd met de specifieke veiligheids-, milieutechnische, hygiënische en deontologische principes of aspecten van het werken in een medisch, bio(techno)logisch of farmacologisch laboratorium en kan de voorschriften terzake correct toepassen.
 • C05 De BLter kan werkschema’s opstellen en chronologisch plannen en kan deze werkschema’s binnen een redelijk tijdsbestek uitvoeren.
Toelichting:
De competenties die aan bod komen bij het schrijven van het eindwerk zijn de volgende: 1. de probleemstelling duidelijk formuleren; 2. het onderzoek motiveren en in een ruimer geheel kaderen; 3. relevante theoretische achtergrondinformatie selecteren en samenvatten; 4. de resultaten overzichtelijk weergeven en verwerken; 5. zinvolle besluiten trekken en formuleren. De student verschaft in zijn eindwerk de lezer voldoende klare informatie en zorgt ervoor dat deze informatie correct en relevant is. Verder voldoet de opbouw, het taalgebruik, de lay-out en de typografie aan de richtlijnen opgenomen in de KHK-stijlwijzer (http://doks.khk.be/eindwerk).

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

KHK-stijlwijzer: http://doks.khk.be/eindwerk

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • individuele taak
 • presentatie
 • mondeling examen

B. Omschrijving

Het eindwerk wordt gelezen door minstens drie juryleden en beoordeeld op inhoud en stijl, coherentie,....Het eindwerk wordt ook mondeling gepresenteerd en verdedigd door de stagiair voor de volledige vakjury. Het eindwerk en de het mondeling deel tellen elk voor de helft van de punten mee.
OA:
06022800
Code:
06022800
Vakcoördinator:
Lydia Hendriks
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands