Uitbreidingsmodule didactische vorming (2006-2007)

- Een activiteit voorbereiden - Doelen formuleren - Een dagplanning opstellen - Een weekschema opstellen - Thematisch werken - Een stageboek uitwerken

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C06 Partner van ouders en verzorgers.
 • C07 Lid van schoolteam.
 • C08 Partner van externen.
 • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.
Toelichting:
De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen: Je leert een activiteit voorbereiden, thematisch werken, doelen formuleren, een dag- en weekplanning uitwerken, een stageboek uitwerken. De leraar als opvoeder: Je leert op een ervaringsgerichte manier omgaan met kleuters. De leraar als inhoudelijk expert: Je verwerkf inzicht in het ervaringsgericht kleuteronderwijs. De leraar als organisator: Je leert een dag- en weekplanning opstellen. Je leert je klaspraktijk te organiseren. Je leert hoe je een stageboek zorgvulding kan bijhouden. De leraar als innovator, als onderzoeker: Je leert reflecteren over je eigen klaspraktijk. Je leert jezelf bij te sturen. De leraar als lid van een schoolgemeenschap: In je stagekaft maak je neerslag van je participatie in het schoolteam (bewakingen, personeelsvergaderingen, ...) .

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je bent in het bezit van een bachelor diploma.

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Permanente evaluatie Je score op permanente evaluatie wordt bepaald door: - De uitwerking van de opdrachten. Je werkt de opdrachten uit en verzamelt deze in een map 'Uitbreidingsmodule didactische vorming'. - Je uitwerking van de thema's tijdens je thematische stage Mondeling examen Individuele begeleidingssessies. Begeleidingssessies in kleine groep.
OA:
11267390
Code:
11267390
Vakcoördinator:
Astrid Cornelis
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands