Melkveeteelt - TLO (2006-2007)

Hanteerbaarheid van de hoogproductieve koe: melkbaarheid, lichaamsbouw, karakter Selectie en uitbating: oogmerken, achtergronden, middelen, kruisingen in de fokkerij Melkprijs en melkkostprijs kwaliteitsfactoren bij de melk, melken en kwaliteit: bepalingen van de kwaliteit, de uitbetaling kostprijs factoren + kostprijs bewaking Management: factoren die van invloed zijn bij het beleid, organisatie van het management Managementsystemen, inzichten in de factorenanalyse van de bedrijfseconomie Quotum Milieu en melkveehouderij Verkenning en belang van rundvleesproductie Groei van een rund Rassen voor de rundvleesproductie: de dikbil Vleesproductiegeschiktheid, praktische kalvermesting, praktische stierenhouderij Van rundvee tot rundvlees: slachtproces, karkaskenmerken en classificatie, de versnijding, kenmerken van vlees Praktische zoogkoeienhouderij: teelttechnieken Praktische intensieve afmesting: teelttechnieken Special topics, anabolica, ziekten en stoornissen Rendabiliteit van de rundvleesproductie Rantsoenberekening zomerperiode en winterperiode melkvee Werken met verschillende managementprogramma's (computer). Bedrijfsbezoek melkerij, discussievergadering bedrijfsvoorlichter. Beoordeling van vruchtbaarheid: kengetallen, bedrijfssituaties bespreken, invloedsfaktoren Cyclus en hormonologie van het vrouwelijke rund, bronst, dracht Oorzaken van subfertiliteit, hormoonpreparaten, behandeling van subfertiliteitsproblemen Werken met baarmoeders en ovaria: inseminatie, ovaria beoordelen, inseminatieoefeningen bij levende dieren Drachtigheidsdiagnose

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Verwerven van inzichtelijke kennis in de theoretische achtergronden van de zootechnie/fytotechnie. Het vertalen en het rationeel omvormen van de theoretische achtergronden naar een praktische rationele productievorm. Het voortdurend economisch analyseren van de gestelde acties en ondernemingen t.a.v. de teelt. Het integreren van de verschillende leerstofonderdelen tot een geheel van een rationeel economische specialisatie. Studenten kunnen verwerkte cijfers analyseren en bespreken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03293561
Code:
03293561
Vakcoördinator:
Rina Hulsbosch
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands