Analytische chemie (2006-2007)

In de cursus onderscheiden we drie delen. Een eerste deel behandelt gedetailleerd de homogene en heterogene evenwichten. Het gedeelte dat handelt over de spectrometrische methoden brengt een gedetailleerde beschrijving van de achterliggende principes, de technische uitvoering, de interferenties en de toepassing van de spectrometrische methoden die het meest verspreid zijn in laboratoria. Een derde deel bevat een gefundeerde behandeling van de theorie van de halfpotentiaal en de elektrochemische cel. In dit deel worden eveneens de belangrijkste elektrochemische analysemethoden toegelicht.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
Toelichting:
Basiscompetenties: - De studenten kunnen de ligging van het evenwicht in individuele reacties kwantitatief berekenen. - De studenten kunnen de samenhang tussen de verschillende evenwichten evalueren om zodoende een juiste berekening te kunnen doorvoeren van de evenwichtsconcentraties in oplossingen met complexe samenstelling. - De studenten kunnen de omstandigheden waarin redoxreacties en elektrochemische processen plaatsvinden interpreteren en potentialen berekenen. - De studenten kunnen de belangrijkste elektrochemische analysemethoden wat betreft principe, technische uitvoering, mogelijke interferenties en toepassingen omschrijven en uitleggen. - De studenten kunnen de achterliggende principes, de technische uitvoering, de interferenties en de toepassing van de spectrometrische methoden die het meest verspreid zijn in laboratoria omschrijven en uitleggen. Extra competenties: - De studenten kunnen de verschillende aangeleerde principes van de analytische chemie integreren en meer complexe probleemstellingen oplossen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

- algemene chemische en fysische grondbeginselen aangeleerd in het eerste jaar - rekenvaardigheid - de student moet de reeds verworven kennis kunnen toetsen aan de praktijk

A. Type

  • cursus
  • audiovisueel materiaal
  • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

- Kristien Schoone, Mik Van Der Borght, Analytische chemie. 2005. niet-gepubliceerde cursus. KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

- D.A. Skoog, D.M. West; F.J. Holler, Fundamentals of analytical chemistry. 7e editie, 2004. Saunders College Publishing

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

De inhoud van het OA wordt via een schriftelijk examen geĆ«valueerd. Hierbij komt een variatie aan vraagvormen aan bod. Een groot gedeelte van de vragen bestaat uit rekenvragen, daarnaast komen vragen aan bod m.b.t. het formuleren van definities en illustreren met voorbeelden, het evalueren van uitspraken op hun juistheid, open vragen naar beĆÆnvloedende factoren op de besproken evenwichtsystemen, principes, technische uitvoering, voor- en nadelen en toepassingen van de diverse besproken methodes en technieken, vragen naar verbanden tussen technieken etc. Een voorbeeldexamen wordt volledig besproken in de laatste les van elk semester. Tijdens de lessen hebben de studenten de gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook buiten de lesuren en per mail kunnen vragen gesteld worden. Oefeningen worden klassikaal opgelost. De PowerPointpresentaties en andere bijkomende informatie wordt op Toledo ter beschikking gesteld.
OA:
06021170
Code:
06021170
Vakcoördinator:
Mik Van Der Borght
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands