Eindwerk - scriptie, voordracht & verdediging (2006-2007)

Het afstudeerproject biedt de studenten de kans om zelfstandig een afgelijnd onderwerp te behandelen. Zij kunnen zo de aangeleerde kennis en verworven competenties toetsen in de praktijk. Bovendien krijgen ze de gelegenheid om over hun onderwerp schriftelijk en mondeling te rapporteren in hun afstudeerproject en een openbare verdediging met interne en externe juryleden uit het werkveld.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
 • C04 De rol van coördinator.
Toelichting:
Het afstudeerproject biedt de mogelijkheid om diverse technische, professionele, communicatieve en sociale vaardigheden (verder) te ontwikkelen. De student bestudeert een onderwerp, doet het vereiste opzoekingswerk, maakt een synthese en geeft voorbeelden uit de( stage)praktijk. Hij houdt hierbij rekening met de discretie en geheimhouding vereist op de stageplaats. De student rapporteert mondeling en schriftelijk over zijn onderwerp. Hij presenteert en verdedigt zijn afstudeerproject voor een jury die is samengeteld uit lectoren en vertegenwoordigers van het werkveld. Het eindwerk biedt een belangrijk referentiepunt bij sollicitaties. Logistiek Management: Met het portfolio toon je aan welke competenties je tijdens je studies hebt verworven. Door het hanteren van het portfolio ontwikkel je ook vaardigheden, houdingen en inzichten die vereist zijn voor het verdere verloop van je studie. Het portfolio biedt ook de mogelijkheid om diverse technische, professionele, communicatieve en sociale vaardigheden (verder) te ontwikkelen. Met het samenstellen van het portfolio zelf toon je specifiek aan dat: - je kan beoordelen welke informatie essentieel is in een logistieke omgeving; - je deze gegevens efficiënt kan verzamelen vanuit betrouwbare en relevante bronnen; - je informatie kan presenteren en rapporteren in meerdere talen; - je hiervoor de gepaste ICT-tools kan gebruiken; - je beroepsgebonden informatie en relevante gegevens kritisch kan analyseren en interpreteren. Je presenteert en verdedigt jouw portfolio voor een jury die is samengeteld uit lectoren en vertegenwoordigers van het werkveld.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student moet het eerste en tweede jaar van de opleiding met succes hebben beëindigd.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • begeleide zelfstudie
 • stage

B. Omschrijving

A. Types

 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
02243410
Code:
02243410
Vakcoördinator:
Willem Mees
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands