Statistiek (2006-2007)

Na een korte herhaling over het voorstellen en samenvatten van gegevens (statistiek 1e jaar), wordt beschreven hoe mogelijke verbanden tussen gegevens opgespoord en beschreven kunnen worden. Vervolgens wordt besproken hoe op basis van een beperkt aantal gegevens, hypotheses over een grote populatie getoetst kunnen worden. Diverse types hypothesetoetsen worden uitgewerkt. Er wordt eveneens ingegaan op de betekenis en constructie van betrouwbaarheidsintervallen en het gebruik ervan bij hypothesetoetsing. Een tweede gedeelte van de cursus behandelt gedetailleerd een aantal statistisch gerelateerde begrippen uit de chemische analyse (kalibratie, methodevalidatie, juistheid, precisie en detectielimieten). De nadruk van de cursus ligt op het praktische gebruik van statistiek. Er wordt gewerkt aan de hand van realistische gegevens en het gebruik van Excel voor statistische toepassingen wordt in de oefeningen geïntegreerd.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De BLter is in staat om nauwkeurig, betrouwbaar, kritisch, systematisch en efficiënt laboratoriumanalyses uit te voeren (= voorbereiding en meten) met aandacht voor de eisen van een georganiseerd kwaliteitssysteem.
 • C03 De BLter kan de bekomen onderzoeksresultaten en meetgegevens op een correcte wijze verwerken in een rapport en dit professioneel overbrengen aan derden.
Toelichting:
Studenten kunnen gegevens grafisch en numerisch voorstellen en samenvatten. Studenten kunnen verbanden tussen gegevens op een statistisch verantwoorde wijze opsporen en beschrijven. Studenten kunnen de verschillende beschreven hypothesetoetsen manueel en met behulp van Excel uitvoeren en de resultaten er van interpreteren. Studenten kunnen betrouwbaarheidsintervallen interpreteren, kunnen deze manueel en met behulp van Excel construeren en kunnen ze gebruiken om hypotheses te toetsen. Studenten kunnen kalibratiecurves opstellen en gebruiken om analytconcentraties in een monster te bepalen. Studenten weten wat een methodenvalidatie inhoudt en kennen de begrippen die bij de besproken prestatiekenmerken aan bod komen. Studenten kunnen de prestatiekenmerken van een analytische methode evalueren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Schoone K. (2006). Statistiek.Onuitgegeven nota's bij een opleidingsactiviteit uit het tweede jaar van de opleidingen Bachelor in de Chemie en Bachelor in de Biomedische laboratoriumtechnologie, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement G&C Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

Tijdens de contacturen van de theorielessen statistiek wordt de theorie op een systematische, interactieve manier aangebracht. Hierbij wordt gewerkt met powerpointpresentaties die bijkomend illustratief materiaal (foto's, filmpjes, simulaties) bevatten. Er wordt eveneens de mogelijkheid gegeven om oefeningen te maken. Hierbij worden een aantal oefeningen gezamenlijk opgelost, waarna de studenten de mogelijkheid krijgen om zelf oefeningen te maken en vragen te stellen indien nodig. Tijdens de contacturen van de werkcolleges wordt het gebruik van Excel voor statistiek behandeld. Na een korte uitleg en illustratie door de docent krijgen de studenten een reeks opdrachten die ze zelf op de pc uitvoeren. Vragen hierbij kunnen steeds gesteld worden.

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Het kunnen toepassen van Excel voor statistische toepassingen wordt getoetst in een examen op de pc dat geprogrammeerd is in de laatste Excelsessie van de statistieklessen en als permanente beoordeling wordt beschouwd. Dit examen is een open boek examen waarbij zowel de cursus als het formularium, tabellen en Exceluitleg gebruikt mogen worden. Het examen telt voor 25% van de eindpunten mee. Het statistiekexamen in de examenperiode is een schriftelijk, gesloten boek examen waarbij het formularium en de tabellen gebruikt mogen worden. De vragen bestaan voornamelijk uit het toepassen van de geziene statistische mogelijkheden op reële gegevens. Daarnaast wordt in waar/niet waar vragen (met motivatie van het antwoord) en/of meerkeuzevragen getoetst naar inzicht in de geziene materie. Dit examen telt voor 75 % van de eindpunten mee. Tijdens de contacturen krijgen de studenten de gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van oefeningen/opdrachten. Ook buiten de lesuren en per mail kunnen steeds vragen gesteld worden. Oplossingen van de oefeningen en Exelopdrachten worden op Toledo ter beschikking gesteld, evenals de powerpointpresentaties en andere bijkomende informatie van het OA.
OA:
06021130
Code:
06021130
Vakcoördinator:
Kristien Schoone
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands