Engels: Bedrijfseconomisch en juridisch 1 (2006-2007)

Spreek- en luistervaardigheid. Je beluistert authentiek audiovisueel materiaal dat we in het virtueel taallabo behandelen. Je leert je eigen ideeën in correct Engels verwoorden door interactie met je medestudenten. De volgende vaardigheden komen aan bod: - telefoneren - sociale vaardigheden - spellen, cijfers lezen - grafieken beschrijven - overtuigende spreekoefeningen- informatieve spreekoefeningen - luisteroefeningen. Leesvaardigheid. Je leest zakelijke teksten uit Engelstalige kranten en tijdschriften. Je krijgt ook een beperkt aantal teksten opgegeven die je als zelfstudie moet verwerken. Schrijfvaardigheid. Je krijgt een inleiding tot handelscorrespondentie. Woordenschat. Je zal je zakelijke woordenschat aanzienlijk uitgebreiden. Je blijft ook aandacht besteden aan algemene woordenschat (self-study cursus). Je verwerkt audiovisueel materiaal in het virtueel taallabo. Tenslotte besteed je ook aandacht aan "idiomatic language" in een functionele context. Grammatica. Belangrijke grammaticale onderdelen zal je uitgebreid behandelen en grondig inoefenen: - tense-usage (revision) - conditionals - relative clauses - linking words.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
Je kan correct Engels spreken, schrijven, lezen en begrijpen, ook in bedrijfseconomische contexten. Je kan zelfstandig grammatica en woordenschat verwerven. Je kan zelfstandig teksten verstaan en analyseren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je bouwt verder op de verworven competenties van het eerte jaar.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Engelse communicatie, 2BM/Fv + Finmark, Ria Oris, 2006-7. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel. Engelstalige kranten en tijdschriften: The Observer - The Guardian -The Independent - The Times Business Week - The Economist Time

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02241590
Code:
02241590
Vakcoördinator:
Tessa Hines
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Engels