Anatomie en fysiologie (2006-2007)

Deze cursus heeft tot doel een inzicht te verwerven in de anatomische en histologische bouw en het functioneren van het lichaam (fysiologie). Hiernaast worden per stelsel de verschillen tussen de verschillende huisdieren besproken. Via deze cursus worden studenten eigen gemaakt met de (latijnse) terminologie welke ze verwacht worden te beheersen. Het lichaam wordt ingedeeld in verschillende orgaanstelsels : het beenderstelsel, het spierstelsel, het circulatiestelsel, het zenuwstelsel, het spijsverteringsstelsel, het urinair stelsel, het voortplantingsstelsel, de huid, het hormoonstelsel en het sensorisch stelsel. Deze verschillende stelsels worden uitvoerig besproken om een zo volledig mogelijk beeld van een normaal functionerend lichaam weer te geven.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
 • AB-DZ-EC2: Ontwikkelen van vaardigheden en onderhouden van goede sociale contacten op de werkvloer - 2A Persoonlijke vaardigheden gebruiken en ontwikkelen - 2B Sociale contacten onderhouden met medewerkers en klanten.
 • AB-DZ-EC5: Toedienen van eerste hulp bij dieren -Begeleiden bij en toedienen van eerste hulp bij dieren.
 • AB-DZ-EC6: Voorzien en toedienen van een aangepaste verzorging - 6A Voorzien en onderhouden van de juiste accommodatie voor de patiënt - 6B Verzorgen van en controle uitoefenen op de patiënt met specifieke noden zoals vloeistoftherapie.
 • AB-DZ-EC7: Adviseren van de klanten m.b.t. de verzorging van hun dier - 7A Klanten begeleiden en advies geven tijdens de consultaties - 7B Klanten aangepast diergeneeskundig materiaal verstrekken - 7C Begeleiden van klanten bij het ontslaan van patiënten.
 • AB-DZ-EC10: Voorbereidingen treffen voor chirurgische ingrepen - 10A Het bepalen, onderhouden en voorbereiden van de chirurgische omgeving en het nodige materiaal voor de chirurgische ingrepen - 10B De patiënten klaar maken voor diergeneeskundige ingrepen.
 • AB-DZ-EC11: Assisteren van de dierenarts tijdens chirurgische ingrepen - 11A Assisteren van de dierenarts tijdens de chirurgische ingrepen - 11B Verlenen van postoperatieve zorg aan de patiënten.
 • AB-DZ-EC12:Assisteren bij de anesthesie - 12A Het nodige materiaal gebruiksklaar maken - 12B De dieren voorbereiden voor anesthesie - 12C Assisteren bij de toediening en controle uitoefenen tijdens anesthesie.
 • AB-DZ-EC13: Gebruiken en toediening van geneesmiddelen - 13A Het gebruik van de medicijnen uitleggen aan de klant - 13B De patiënt medicijnen toedienen.
Toelichting:
Studenten: kennen de normale anatomie van onze huisdieren / kennen de normale fysiologie van onze huisdieren / kennen de latijnse terminologie, gekoppeld aan de anatomie en fysiologie / kunnen deze kennis benutten om pathologische aandoeningen te begrijpen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Blom Inneke, 2006, anatomie en fysiologie deel I, niet gepubliceerde cursus Blom Inneke, 2006, anatomie en fysiologie deel II, niet gepubliceerde cursus

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

Lessen worden gedoceerd met behulp van power point presentaties, welke de cursus nota's volgen en extra figuren aanbieden ter verduidelijking van de cursus.

A. Types

 • mondeling examen
 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Studenten krijgen de kans zich schriftelijk voor te bereiden om vervolgens zich mondeling te verdedigen. Een deel van het examen wordt enkel schriftelijk benaderd : benoemen van figuren, verklaren van termen. Studenten krijgen de kans vragen te stellen tijdens of na de les. Bij het afronden van de cursus wordt er een extra moment ingelast waarop studenten de kans krijgen vragen te stellen.
OA:
03292440
Code:
03292440
Vakcoördinator:
Inneke Blom
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands