Wiskunde uitdieping (2006-2007)

Twee pakketten cyclisch verdeeld over het 2de en het 3de jaar: 1ste pakket * analytische meetkunde en lineaire algebra: coördinaten, afstandsformules, scalair product, euclidische ruimten, vergelijkingen van rechten en cirkels, lineaire afbeeldingen, vectorruimten * complexe getallen 2de pakket * structuren, vergelijkingen * kardinaalgetallen * opbouw van de getallenverzamelingen N, Z, Q en R * volledigheid, decimale schrijfwijze Sommige andere thema’s kunnen eventueel projectmatig uitgediept worden

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
Als inhoudelijke expert * ken je de verschillende algebraïsche structuren en de onderlinge verbanden * kan je de getallenverzamelingen genetisch of axiomatisch opbouwen als geordende algebraïsche structuren * kan je de opeenvolgende getaluitbreidingen motiveren * kan je het verband leggen tussen de reële getallen en de decimale vormen * ken je de aftelbaarheid van verzamelingen * kan je eigenschappen aantonen van scalair product en lineaire afbeeldingen * verwerf je voldoende basiskennis om de analytische meetkunde van de tweede graad te doorgronden * kan je het ontstaan van een aantal wiskundige begrippen en eigenschappen historisch kaderen, * heb je waardering voor wiskunde als dynamische wetenschap en als component van de cultuur. Als innovator en onderzoeker * kan je zinvol werken met moderne media Als opvoeder * kan je via goed gekozen oefeningen maatschappelijke waarden bespreken

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De kennis, vaardigheden en attitudes bereikt in tweede studiejaar van de opleiding

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

* cursusteksten van de docent * Handboeken Machtig 3.5 en 4.5 * leerplannen 1ste en tweede graad secundair onderwijs * aanbevolen lectuur : Tijdschriften Uitwiskeling,Wiskunde en Onderwijs, Euclides, Nieuwe Wiskrant

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
11261750
Code:
11261750
Vakcoördinator:
Fons Michiels
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands