Psychopathologie en farmacologie (2006-2007)

FARMACOLOGIE De nadruk ligt hier op het inzicht in de werkingsmechanismen (in relatie tot de fysiologie) en eventuele nevenwerkingen van medicatie wat van belang is bij verantwoord verpleegkundig handelen, We overlopen de grote groepen geneesmiddlelen en bespreken van de meest gebruikte farmaca de indicaties, de werkigsmechanismen, de nevenwerkingen en contra-indicaties. De groepen die aan bod komen zijn: Geneesmiddelen bij infectieziekten, cardiovasculaire geneesmiddelen, geneesmiddelen bij aandoeningen van het spijsverteringsstelsel, geneesmiddelen bij aandoeningen van het ademhalingsstelsel, geneesmiddelen bij pijn en ontsteking, en de psychofarmaca, Voor de farmacokinetiek en een algemene inleiding op de farmacologische klassen, wordt verwezen naar de cursus anatomie van het eerste jaar. PSYCHOPATHOLOGIE Dit vak omvat een OVERZICHT van de belangrijkste psychiatrische stoornissen en behandelingsvormen, zoals schizofrenie en psychose, stemmingsstoornissen, afhankelijkheisstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, somatische stoornissen, angststoornissen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C19 Intraprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
Toelichting:
FARMACOLOGIE en PSYCHOPATHOLOGIE
 • Studenten verwerven inzicht in de werkingsmechanismen en eventuele nevenwerkingen van medicatie wat van belang is bij verantwoord verpleegkundig handelen
 • Studenten verwerven inzicht in de belangrijkste psychiatrische stoornissen en behandelingsvormen
 • Studenten kunnen functioneren als lid van een team:
  • ze kunnen intra- en interprofessioneel samenwerken om de visie en de doelen van het beleid en de zorg te realiseren;
  • ze kennen het vakjargon van de farmacologie en de psychopathologie en kunnen samenwerken met behandelende geneesheren en andere gezondheidswerkers.
 • Studenten passen alle niveau's van preventie toe:
  • ze kennen de normale fysiologische regulatiemechanismen, en herkennen pathologische toestanden, waardoor adequate hulp kan ingeroepen worden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Om tot het eerste jaar toegelaten te worden, moeten de kandidaten een getuigschrift secundair onderwijs bezitten, uitgereikt door de Vlaamse, de Franse of de Duitse gemeenschap van België. Deze getuigschriften geven toegang tot alle vormen van hoger onderwijs. Internationale studenten moeten niveau 4 Nederlands behaald hebben en zich wenden tot het departementshoofd om te worden toegelaten.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Psychopathologie:
 • Handboek: Psychiatrie: van diagnose tot behandeling; Prof. W. Vandereycken; Drs. Van Deth; uitg. Bohn Stafleu van Loghum
FARMACOLOGIE:
 • Eigen cursus van de docent
 • Gecommentarieerd geneesmiddelen repertorium. BCFI.
 • Samenvattende power-point presentaties op Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

Het onderdeel farmacologie wordt mondeling ondervraagd Individuele uitleg op verzoek
OA:
07282200
Code:
07282200
Vakcoördinator:
Martine Deleu
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands