meet en regeltechniek (2006-2007)

Ruis - Soorten - Ruisbepaling - Ruisgedrag van komponenten Digitale multimeters - Basisschema - Signaalconditionering - Fouten - AD-conversie - Nauwkeurigheden van digitale meters Aarding en afscherming - Uitvoering - Zwevende meetopstellingen - Guarding technieken Elektrisch meten van werktuigbouwkundige grootheden. - Inleiding - Potentiometeropnemers - Rekstrookjes - Meten van verplaatsingen Studie van het gedrag van lineaire regelsystemen. - Inleiding - Canonieke vorm en transformatietheorema’s - Eénheidsteruggekoppelde systemen - Reductie van blokdiagrammen - Signaalstroomdiagrammen Kringloopstelsels - Vereisten voor kringloopsystemen - Kringloopstelsel van de eerste graad - Compensatie door differentiatie en Integratie - Afwijkingsconstanten Overdrachtsfuncties - Begin- en eindwaardentheorema - Besluiten Harmonische analyse - Verband met Laplace-transformaties - Harmonische analyse - Het polaire diagram - Het Bode diagram - Cartesiaans diagram Stabiliteit - Algemene studie - Algemene regel voor de stabiliteit - Criterium van Routh-Hurwitz - De methode der wortellijnen - Het criterium van Nyquist Labo - Inleiding industriële automatisering en industriële informatica - PLC-hardware en PLC-terminologie - Het programmeerpakket SIMATIC STEP 7 - De PLC-basisintructies - Methoden voor het oplossen van logische problemen - Getallenverwerking met PLC, werken met databouwstenen - Analoge signaalverwerking

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
Kunnen bepalen van de meetgrenzen van digitale meetsystemen. Invloeden van stoorsignalen kunnen inschatten Meetsystemen voor druk , temperatuur en verplaatsingen kunnen ontwerpen. Opstellen van differentiaalvergelijkingen van een lineair systeem. Inzicht hebben in het bepalen van overdrachtsfuncties van een systeem Een wiskundige en grafische analyse kunnen maken van een lineaire systemen Bode en Nyquist diagram kunnen opstellen en interpreteren. Labo: De logische terminologie van de PLC-wereld kunnen hanteren. Kunnen omgaan met de software-tools die nodig zijn om een PLC te programmeren. Kunnen analyseren van een logisch besturingsprobleem. De hierboven vermelde analyse kunnen vertalen naar een PLC-besturingsprogramma. Een bestaand PLC-programma kunnen lezen en begrijpen met o.a. de bedoeling wijzigingen aan te brengen. Analoge signalen kunnen meten en verwerken via de PLC.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Differentiaalvergelijkingen opstellen en oplossen Oplossen van differentiaalvergelijkingen met Laplacetransformatie. Laplacetransformatie Kennis van eenvoudige elektronische schakelingen met OP. Booleaanse algebra Basiskennis elektriciteit en schematekentechnieken

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus Labo: Eigen cursus, ondersteund door powerpoint presentaties, demo’s en oefenopdrachten Praktische PC/PLC-opstellingen voor het realiseren en uittesten van de oefeningen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • permanente evaluatie
  • open boek
  • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
03200301
Code:
03200301
Vakcoördinator:
Staf Valkenborghs
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands