Tijd en ruimte: verdieping (2006-2007)

Deel I, informatie-opdracht m.b.t. educatief aanbod: Je kiest in overleg met de docent één aspect van ruimte of tijd waarin jij je wil verdiepen. Je verkent het educatief aanbod m.b.t. dit onderwerp. Deel II, muzisch omgaan met aspecten van ruimte: Je ontwerpt een materiaalaanbod om aan meetkunde-initiatie te werken in de kleuterklas. Bij het ontwerpen van je materiaalaanbod laat je je inspireren door het werk van een beeldend kunstenaar.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C08 Partner van externen.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen: Je leert het educatief aanbod m.b.t. tijd-ruimte kennen. Je leert verkeerseducatie bij kleuters begeleiden. Je leert een speels materiaalaanbod ontwerpen om te werken aan meetkunde-initiatie. De leraar als opvoeder: Je leert bij kleuters een open houding stimuleren t.o.v. cultuur. Je integreert verkeerseducatie in je rol als opvoeder. De leraar als inhoudelijk expert: Je verwerft dieper inzicht in zelfgekozenen deelaspecten van tijd-ruimte. De leraar als organisator: Je organiseert verkeerseducatie bij kleuters. De leraar als innovator, als onderzoeker: Je gaat op zoek naar actuele informatie m.b.t. het educatief aanbod rond een deelaspect van tijd-ruimte. Je ontwerpt een vernieuwend materiaalaanbod om aan meetkunde-initiatie te doen in de kleuterklas. De leraar als partner van externen: Je leert contact leggen met externe instanties (musea). De leraar als cultuurparticipant: Je verkent het educatief aanbod van musea. Je verkent het werk van een beeldend kunstenaar.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je beheerst de algemene pedagogische en didactische vorming die in het eerste jaar aan bod kwam: - Je hebt zicht op het ervaringsgericht kleuteronderwijs en kan dit vertalen in een ervaringsgericht aanbod. - Je kan een activiteit schriftelijk voorbereiden met aandacht voor de beginsituatie, de doelen, de organisatie, de inhoud, de impulsen en de leerervaringen die de kleuters opdoen Je hebt zicht op de psychosociale, de sensomotorische en de cognitieve ontwikkeling en kan deze ontwikkeling stimuleren. Je durft voor een groep staan en vertrouwen op je kunnen. Je kan dit opleidingsonderdeel enkel volgen tegelijk met of na het opleidingsonderdeel 'Tijd en ruimte: achtergrond, groeilijn en didactiek.'

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW
 • Andere:

B. Verplichte leermiddelen

- Studiehandleiding: Tijd en ruimte, verdieping - Ruimte, I. Janssens, Wolters-Plantyn - Toledo: cursus tijd en ruimte, verdieping

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege
 • Andere: Museumbezoek

B. Omschrijving

A. Types

 • presentatie

B. Omschrijving

Presentatie 'muzisch omgaan met aspecten van ruimte' Presentatie 'museumbezoek/verkeer' 'Muzisch omgaan met aspecten van ruimte': begeleiding bij het ontwerpen van een materiaalaanbod voor kleuters. 'Museum/verkeer': begeleiding bij de taak
OA:
11267320
Code:
11267320
Vakcoördinator:
Astrid Cornelis
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands