Voedingswarenanalyse (2006-2007)

Het eerste gedeelte van de cursus voedingswarenanalyse gaat dieper in op het begrip "pH". Het voorspellen en berekenen van de pH-waarde van oplossingen en van het pH-verloop tijdens zuur-base titraties komen aan bod. De eigenschappen en bereiding van buffers worden behandeld. Het tweede gedeelte van de cursus bespreekt verschillende chemische en sensorische analysetechnieken voor voedingswaren. Bij de chemische methoden worden zowel nat-chemische methoden, instrumentele methoden zoals potentiometrie, spectrometrie en chromatografie en methoden ter bepaling van de hoofdbestanddelen van voedingswaren behandeld.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C05 De voedings- en dieetkundige analyseert voedingsmiddelen om de hygiëne en samenstelling te evalueren.
 • C08 De voedings- en dieetkundige past wetenschappelijke inzichten toe bij het oplossen van voedings-en dieetproblemen.
Toelichting:
Studenten kunnen de pH van een oplossing inschatten en berekenen. Studenten kunnen het pH-verloop tijdens een zuur-base titratie schetsen en berekenen. Studenten kunnen definiëren wat een buffer is en kunnen de eigenschappen en bereidingswijzen ervan uitleggen. Studenten kunnen de gebruikte termen, de basisprincipes, de technische uitvoering, de toepassingsmogelijkheden en de beperkingen van de besproken chemische analysetechnieken uitleggen en kunnen de verschillende analysemethoden vergelijken qua toepassingen, apparatuur en voor- en nadelen. Studenten kunnen voor elk van de hoofdbestanddelen van voedingswaren een mogelijke analysemethode beschrijven. Studenten kennen de behandelde begrippen uit de sensorische analyse en kunnen een proefopzet voor een sensorisch onderzoek uitschrijven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

K. Schoone (2006). Voedingswarenanalyse: pH-berekeningen. Onuitgegeven nota's bij een cursus voor het tweede jaar van de opleiding Voedings- en Dieetkunde, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg en Chemie Geel. K. Schoone (2006). Voedingswarenanalyse: chemische en sensorische analyse. Onuitgegeven nota's bij een cursus voor het tweede jaar van de opleiding Voedings- en Dieetkunde, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg en Chemie Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

Tijdens de contacturen wordt de leerstof op een systematische, interactieve manier aangebracht. Hierbij wordt gewerkt met powerpointpresentaties die bijkomend illustratief materiaal (foto's, filmpjes, simulaties) bevatten. Er wordt eveneens de mogelijkheid gegeven om oefeningen te maken. Hierbij worden een aantal oefeningen gezamenlijk op bord opgelost, waarna de studenten de mogelijkheid krijgen om zelf oefeningen te maken en vragen te stellen indien nodig

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

De inhoud van het OA wordt via een schriftelijk examen geëvalueerd. Hierbij komt een variatie aan vraagvormen aan bod: definities formuleren en illustreren met voorbeelden, uitspraken evalueren op hun juistheid, meerkeuzevragen, open vragen naar principes, technische uitvoering, voor- en nadelen en toepassingen van de technieken, vragen naar verbanden tussen technieken, rekenvragen... Tussentijds wordt er ook reeds een schriftelijk toets afgenomen m.b.t. het pH-gedeelte in de OA, dat voornamelijk bestaat uit rekenvragen. Deze toets telt als permanente evaluatie en maakt 20 % van het eindtotaal uit. Tijdens de contacturen krijgen de studenten de gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van oefeningen. Ook buiten de lesuren en per mail kunnen steeds vragen gesteld worden. Studenten kunnen oefeningen afgeven ter verbetering of kunnen bijkomende oefeningen krijgen indien gewenst. Oplossingen van de oefeningen worden in de cursus of op Toledo ter beschikking gesteld, evenals de powerpointpresentaties en andere bijkomende informatie van het OA.
OA:
06021580
Code:
06021580
Vakcoördinator:
Kristien Schoone
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands