Frans (2006-2007)

Themata: de keuze van de themata sluit nauw aan bij de indeling die in Le niveau-seuil wordt gehanteerd. In het eerste jaar wordt vooral gewerkt rond de persoon, de familie, het werk, de vrije tijd, de vakantie en de gezondheid. Spraakkunst: alle basiselementen die in de enkelvoudige zin voorkomen worden systematisch herhaald (vervoegingen, lidwoorden, vraagstructuren, voornaamwoorden, overeenkomsten, enz.). Nochtans wordt er inhoudelijk een welbewuste selectie gemaakt van datgene wat de student echt nodig heeft en absoluut dient te beheersen in normale gebruiksstituaties. Geen grammatica om de grammatica dus. Bijzondere aandacht wordt bovendien besteed aan de fouten die Nederlandstaligen maken onder invloed van hun moedertaal. Lexicon: het accent ligt ook hier op het (her)opbouwen van een algemeen basisvocabularium, horend bij de behandelde themata, dat de student door zelfstudie instudeert om het daarna in conversatie- en situatieoefeningen te integreren. Communicatieve items: er wordt grote aandacht besteed aan het correct en gevarieerd gebruik van communicatieve formules. Als taalregister wordt het alledaagse, gangbare Frans gebruikt, aangevuld met enkele items van formeel niveau. Het gaat vooral om formules die ook los van de latere beroepswereld in het dagelijkse leven kunnen gebruikt worden, zoals - contacten leggen, onderhouden en beëindigen - een gesprek beginnen en beëindigen - een mening of een voorkeur vragen en geven - informatie vragen en geven - vragen iets (niet) te doen - zich verontschuldigen - informeren naar het taalgebruik - zeggen dat men iets (niet) graag doet Dictee: frequente moeilijkheden in verband met de Franse spelling worden bijgewerkt door geselecteerde oefenzinnen. Deze dictees zijn bovendien ideale momenten om de communicatieve items te integreren en om het Franse spelalfabet te leren gebruiken. Frankrijkkunde: het gebruikte oefenmateriaal (teksten, conversaties, enz.) confronteert de student met het dagelijkse leven en de leefgewoontes van de Franstaligen. Beoogd eindniveau: CEFR A2

A. Algemene competenties

  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
Toelichting:
Basiscompetentie: De OM kan zakelijke communicatie zelfstandig afwikkelen. Extra competenties: 1. De OM bezit de vereiste taalkennis om zakelijke informatie af te handelen. 2. De OM kan de benodigde zakelijke informatie verzamelen en beoordelen. 3. De OM kan zakelijke informatie verwerken en presenteren 4. De OM kan een geschikte communicatiestrategie voor zakelijke situaties bepalen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De competenties van het Europees portfolio vreemde talen niveau A1 bereikt hebben,

A. Type

  • cursus
  • audiovisueel materiaal
  • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • Andere: modulair

B. Omschrijving

Monitoraat op aanvraag.
OA:
08272520
Code:
08272520
Vakcoördinator:
Etienne Matthys
Semester:
1+2
Studiepunten:
11
Onderwijstaal:
Frans