Voedergewassen (2006-2007)

vruchtwisseling geïntegreerde bedrijfssystemen het gebruik van dierlijke mest de milieumeetlat stikstofstromen in de vollegrondsgroenteteelt het premiestelsel in de akkerbouw bespreking van de groenbemesters belang en vertegenwoordiging van de groenvoederteelt conserveringsproces en conserveringsverliezen voederplanning en voederwinningsplan de maïsteelt: bouw en fysiologie van de maïsplant, grondbewerking, bemesting, rassenkeuze, zaaizaad en zaaien, gewasbescherming, de oogst en de bewaring, opbrengstaspecten weide-uitbating: botanisch, samenstelling en invloedsfactoren, aanleg + soorten bespreking van de verschillende meststoffen: handelsnamen prijsvergelijking tussen samengestelde en enkelvoudige meststoffen uitrekenen van bemestingsadviezen uitleg van de mineralenbalans werken met mineralenbalans

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen: - de algemene beginselen van de teelttechniek in de verschillende gewassen uitleggen - bruikbare bouwplannen uitwerken - de verschillende groenbemesters toepassen in de bouwplannen - de milieumeetlat toepassen - het premiestelsel toepassen Verwerven van inzichtelijke kennis in de theoretische achtergronden van de zootechnie/fytotechnie. Het vertalen en het rationeel omvormen van de theoretische achtergronden naar een praktische rationele productievorm. Het voortdurend economisch analyseren van de gestelde acties t.a.v. de voedergewassenteelt. De studenten kunnen: - de bemestende waarde van de organische meststoffen gebruiken - een mineralenbalans opstellen - een bemestingsadvies uitrekenen - een kostprijsvergelijking tussen meststoffen maken

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
03291061
Code:
03291061
Vakcoördinator:
Serge Wauters
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands