Psychiatrische verpleging op maatschappelijk niveau (2006-2007)

In dit opleidingsonderdeel wordt de psychiatrisch verpleegkundige gesitueerd binnen de maatschappelijke context. Aspecten uit de transmurale zorgverlening, zoals de psychiatrische thuisverpleging, komen hier aan bod. Daarnaast gaan de studenten actief inzicht verschaffen in het concept psycho-educatie daar dit een wezelijk onderdeel is van de taken van een psychiatrisch verpleegkundige. Actuele topics uit het psychiatrisch werkveld komen hier aan bod zoals crisisinterventie, de KOPP-problematiek enz. Juridische aspecten zoals internering en gedwongen opname worden behandeld. Tot slot worden begrippen uit de neurologie verder uitgediept.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C14 De zorg organiseren en co√∂rdineren op micro- en mesoniveau.
 • C20 Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • presentatie

B. Omschrijving

OA:
03295200
Code:
03295200
Vakcoördinator:
Karin Dickens
Semester:
2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands