bodemkunde pract (2006-2007)

1. Laboratorium: bepalen bodemfysische en chemische parameters · grondmonster nemen · bepalen actuele vochtgehalte, actuele luchtgehalte, poriëngehalte, waterhoudend vermogen · bepalen bodemtextuur en bodemkleur · pH-bepaling, calciumcarbonaten, organisch stofgehalte 2. Veldpracticum: doordringbaarheid van de bodem bepalen en analyseren 3. Oefeningen bodemfysische grootheden · dichtheden · volumefracties · massafracties · waterretentie · bergingsvermogen van een bodem · humus- en stikstofgehalte · bodemsorptiecomplex · zuurtegraad 4. Projectwerkje (groepswerk)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
 • 04. Onderzoek probleemgestuurd kunnen initiëren

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
Basiscompetenties: - Een gegeven bodemsamenstelling kunnen beoordelen - Negatieve invloeden van de bodem op de plantontwikkeling kunnen inschatten - Verschillende bodemtypes wereldwijd kunnen beoordelen - Relatie bodem - plant - dier kunnen analyseren Extra competenties: - Afwijkende bodemsamenstellingen kunnen determineren - Een bodemmonster in de praktijk chemisch en fysisch kunnen ontleden en evalueren

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Eenvoudige fysische begrippen als dichtheid, poriënvolume en capillariteit Een basiskennis van chemie is noodzakelijk Biologische principes van plantengroei moeten gekend zijn

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Bodemkunde: labo, oefeningen en opdrachten; Jos Van Thielen, 2007 BODEM & BODEMKUNDE voor tuin, landbouw en milieu; W. Verheye J.B. Ameryckx, 2007

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege
 • discussieseminarie
 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03201790
Code:
03201790
Vakcoördinator:
Jos Van Thielen
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands