Staatsrecht en andministratief recht (2006-2007)

De fundamentele beginselen van ons politiek bestel:Grondwet, scheiding der machten, federale staat, deelstaten, subsidiariteit, territorialiteistbeginsel, personaliteitsbeginsel, rechtsstaat,... Rechtsbescherming en wettelijkheidscontrole door het Arbitage Hof en de Raad van State, toetsing door de rechtbanken,... Samenstelling en werking van de federale en deelstatelijke instanties. Bevoegdheden van de diverse parlementen. De taalregeling. De Europese gemeenschappen, de internationale rechtsorde. De rechten en vrijheden.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
Een groot deel van ons leven wordt beheerst door wetten en overheden. Het is opvallend hoe weinig mensen daar bij stilstaan. De cursus staatsrecht wil de rechtspracticus daar bewust van maken en hem inzicht verschaffen in onze voornaamste instellingen, hun ontstansgeschiedenis, werking, samenstelling en bevoegdheden. Tegelijk wordt ingegaan op de verhouding tussen overheid enerzijds en gemeenschap/individu anderzijds. Dit betreft de fundamentele rechten en vrijheden en de manier waarop die in relatie tot de overheid worden veiliggesteld.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Inleiding tot het recht.

A. Type

 • handboek

B. Verplichte leermiddelen

J.Vande Lanotte, S. Bracke en G.Goedertier, "Belgie voor beginners", Die keure, 2004

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • Andere: bezoeken van diverse parlementen en gemeenteraad

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak.
OA:
08272360
Code:
08272360
Vakcoördinator:
Pieter Lamberts Van Assche
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands